สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

อบจ.ศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูผู้ช่วย 80 อัตรา (27 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

-3ข-

 

 

ตำแหน่ง

กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก

 

อัตราเงินเดือน

 

จำนวน

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

5. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (รหัสตำแหน่ง 05)

ครูผู้ช่วย

1

5.1 วิทยาศาสตร์

5.3 วิทยาศาสตร์หรือ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

5.5 วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ

5.7 การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ

5.9 การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

5.11 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ

 

5.13 วิทยาศาสตร์การศึกษา

5.15 การสอนวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์

5.17 เคมีทั่วไป

5.19 การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา

5.21 เคมีศึกษา

5.23 ชีวเคมี

5.25 วัสดุศาสตร์

5.27 การสอนฟิสิกส์ระดับ

มัธยมศึกษา

5.29 จุลชีววิทยา

5.31 พฤกษศาสตร์

5.33 ชีววิทยาทั่วไป

5.35 ฟิสิกส์

5.37 การสอนชีววิทยา

5.39 วิทยาศาสตร์ชีววิทยา

5.41 วิศวกรรมเคมี

5.43 เทคโนโลยีชีวภาพ

5.45 คณิตศาสตร์-เคมี

5.47 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

5.49 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

5.51 การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป

5.53 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

5.55 สาขาวิชาฟิสิกส์

5.57 วิชาเอกวิทยาศาสตร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

5.59 วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์

5.61 วิชาเอกวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา

5.63 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อ

สาขาวิชาข้อ 5.1 – 5.625.2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

5.4 วิทยาศาสตร์กายภาพหรือ

การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ

5.6 การสอนวิทยาศาสตร์

5.8 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

5.10 วิทยาศาสตร์กายภาพ

5.12 การสอนวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษา

5.14 วิชาเอกวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์

5.16 วิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือ

การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

5.18 เคมี

5.20 การสอนเคมี

5.22 เคมีเทคนิค

5.24 อินทรีย์เคมี

5.26 ชีววิทยา

5.28 การสอนชีววิทยาระดับ

มัธยมศึกษา

5.30 พันธุศาสตร์

5.32 สัตววิทยา

5.34 ชีววิทยาประยุกต์

5.36 การสอนฟิสิกส์

5.38 การศึกษาวิทยาศาสตร์

5.40 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

5.42 เคมีวิเคราะห์

5.44 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

5.46 คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์

5.48 ฟิสิกส์ประยุกต์

4.50 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

5.52 สาขาวิชาเคมี

5.54 สาขาวิชาชีววิทยา

5.46 วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา

5.48 วิทยาศาสตร์-เคมี

5.60 วิชาเอกวิทยาศาสตร์-เคมี

5.62 วิทยาศาสตร์ศึกษา

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

 

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

 

 

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19