Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-11 ส.ค. 2565

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ลิงค์: https://ehenx.com/17398/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,นักวิชาการพาณิชย์(ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ),เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 11 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญาประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการพ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการลงวันที่ ๒๘กุมภาพันธ์๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพาณิชย์(ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์


นักวิชาการพาณิชย์(ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนี้ง ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา ทางชีวเคมี และทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย โดยยกร่าง ปรับปรุง แก้ไขบทบัญญัติและอนุบัญญัติต่างๆ ให้คำปรึกษาประชาชน และตอบข้อหารือด้านกฎหมาย และด้านสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวกับ ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนตรวจพิจารณาให้ความเห็นในประกาศ ระเบียบ คำสั่ง และนิติกรรมสัญญาต่างๆ
๒. ปฏิบัติงานด้านพิจารณาคำขออุทธรณ์การจดทะเบียนของคณะกรรมการต่างๆโดยตรวจรับ คำอุทธรณ์ คำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียน และเอกสารหลักฐานต่างๆ จัดทำสรุปสำนวนอุทธรณ์ พร้อมทั้ง ทำความเห็นเพื่อเสนอคณะกรรมการต่างๆ พิจารณา จัดเตรียมวาระและเอกสารสำหรับการประชุมจัดทำรายงาน การประชุม และร่างคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการอุทธรณ์ต่างๆ รวมทั้งจัดทำจำแนกคำวินิจฉัยอุทธรณ์ แยกตามประเด็นต่างๆ
๓. ปฏิบัติงานด้านคดี โดยรวบรวมจัดทำสำเนาคำฟ้องและใบแต่งทนาย ประสานงานกับ พนักงานอัยการในการแต่งตั้งพนักงานอัยการแก้ต่างคดี และรวบรวมผลคดี และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
๔. ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้คำปรึกษา ข้อกฎหมายแก,หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การประนอมข้อพิพาทและการอบุญาโตตุลาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
๕. ประสานการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และปฏิบัติงานในฐานะพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ให้ปากคำเป็นพยานต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล
๖. รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
๗. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับแจ้งขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ณจุดนำเข้าและส่งออก
๘. ศึกษาและวิเคราะห์ ตลอดจนให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการป้องปรามการละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา
๙. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ มอบหมาย


นักวิชาการพาณิชย์(ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพโดยตรวจสอบ ทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการพิจารณาตรวจสอบคำขอรับ สิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดกฎหมาย
๒. จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเป็น ฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
๓. ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณาตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา
๔. ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าหน้าที่ธุรการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ โต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสบุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปไดโดยสะดวกราบรื่นและมี หลักฐานตรวจสอบได้
๒. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อ สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
๓. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไวิใช้งานและ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๔. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและข้อมูลต่างๆ นำเสนอ ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
๕. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
๖. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
๗. ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบติงานตามภารกิจชองหน่วยงาน
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นิติกร

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตำแหน่ง – การทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้น ๑. ข้อสอนปีรนัย ๕๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน (รวม๕๐ คะแนน) ๖. ข้อสอนอัตนัย ๓ ข้อ (รวม ๕๐ คะแนน) ๒.& การทดสอนวัดความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ทรัพย์สินทางปีญญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (การอรินาย วิเคราะห์ เปีริยนเทียน) (๒๐ คะแนน) ๒.๒ การทดสอนวัดความรู้เกี่ยวกันกฎหมายทรัพย์สิน ทางปีญญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (กรณีศึกนา) (๒๐ คะแนน) ๒.๓ การทดสอนทักนะทางด้านภานาอังกฤษ โดยการแปีล จากภานาอังกฤนเป็นภานาไทย (๑๐ คะแนน) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที ๒
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง หน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ใน การปฏิบัติหน้าที่ ความลับทางราชการ ความสามารถ ประสบการณ์ พ่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น


นักวิชาการพาณิชย์(ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตำแหน่ง ๑. ข้อสอบปรนัย จำนวน ๖๐ ข้อ (รวม ๖๐ คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีซีวภาพ ความรู้เกี่ ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา ๒. ข้อสอบอัตนัย จำนวน ๒ ข้อ (รวม ๔๐ คะแนน) (๑) การทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิ บัติงานด้าน เทคโนโลยีชีวภาพโดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (๒๐ คะแนน) (๒) การสรุปประเด็นโดยย่อ เป็นภาษาไทย (๒๐ คะแนน) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง หน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความลับทางราชการ ความสามารถ ประสบการณ์ พ่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น


เจ้าหน้าที่ธุรการ

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
– ข้อสอบปรนัย ๑๐๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน (รวม ๑๐๐ คะแนน) ๑. เป็นการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และกรมทรัพย์สิน ทางปัญญา จำนวน ๓๐ ข้อ (รวม ๓๐ คะแนน) ๒. เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านธุรการ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกั1ขเพิ่มเดิม และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๗๐ ข้อ (รวม ๗๐ คะแนน) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒
ภาคความเหมาะสมทบตำแหน่ง ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมด้าน ต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความลับทางราชการ ความสามารถ ประสบการณ์ ท,วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 11 ส.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมทรัพย์สินทางปัญญา

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments