Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 มิ.ย. -9 ก.ค. 2567 รวม 41 อัตรา,

กรมศิลปากร

ลิงค์: https://ehenx.com/18155/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 12,650-18,150
อัตราว่าง: 41
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 มิ.ย. – 9 ก.ค. 2567
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมศิลปากร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมศิลปากร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2567

ด้วยกรมศิลปากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเชียนแบบปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแช่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12650-13920 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12650-13920 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12650-13920 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12650-13920 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12650-13920 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12650-13920 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12650-13920 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12650-13920 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12650-13920 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16500-18150 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16500-18150 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

1.    เป็นผู้จบการศึกษา วุฒิ ปวช. หรือ ปวท. หรือ ปวส. หรือ อนุปริญญา หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และมีผลคะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป หรือ คะแนนอื่นที่เทียบได้โดยใบรับรอง ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษยังมีอายุการรับรองอยู่ภายในเวลา ถึงวันที่ปิดรับสมัครสอบ หรือ
2.    เป็นผู้ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามทีส่วนราชการระดับกรม ดำเนินการประเมินโดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 หรือ
3.    เป็นผู้ผ่านการทดสอบภาษาท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ชัดเจน ถ่องแท้ สามารถสื่อสารทำความเข้าใจได้ โดยผ่านการทดสอบ หรือ ประเมินการทดสอบ หรือ ประเมินจากคณะกรรมการที่ส่วนราชการ กำหนด


นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1.    เป็นผู้จบการศึกษา วุฒิ ปวช. หรือ ปวท. หรือ ปวส. หรือ อนุปริญญา หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และมีผลคะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป หรือ คะแนนอื่นที่เทียบได้โดยใบรับรอง ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษยังมีอายุการรับรองอยู่ภายในเวลา ถึงวันที่ปิดรับสมัครสอบ หรือ
2.    เป็นผู้ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามทีส่วนราชการระดับกรม ดำเนินการประเมิน โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60หรือ
3.    เป็นผู้ผ่านการทดสอบภาษาท้องกี่นทีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติงาน ในพื้นที่ชัดเจน ถ่องแท้ สามารถสื่อสารทำความเข้าใจได้ โดยผ่านการทดสอบ หรือ ประเมินการทดสอบ หรือ ประเมินจากคณะกรรมการที่ส่วนราชการ กำหนด


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.


นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.


นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.


เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.


เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางเคมีปฏิบัติ ทางวิทยาศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.


นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาการจัดการ หรือทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.


นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาฝรั่งเศส และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมศิลปากร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. – 9 ก.ค. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 8 มิ.ย. 2567
สอบวันที่: 8 มิ.ย. 2567
ประกาศผลสอบ: 8 มิ.ย. 2567
ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมศิลปากร

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments