Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 ส.ค. 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/17399/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565

ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 506/2562 ลง วันที่ 30 เมษายน 2562 เรื่องมอบอำนาจการบริหารงานบุคคล คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1008.5/ 557 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 เรื่อง การจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567) ประกอบประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนของพนักงาน ราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนึยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทพาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ การจัดการทั่วไป หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวช้อง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในกลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ในการดำเนินงานและปฏิบัติงานที่ต้อง ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบีตงานในด้านต่างๆ ดังนี้
1.    ด้านปฏิบัติการ
1.1    งานสารบรรณของคณะ รับ-ส่งหนังสือจากภายใน และหนังสือจากภายนอก ลง ทะเบียนรับ หนังสือ ออกเลขหนังสือส่ง คำสั่ง ในระบบ E office
1.2    งานเอกสาร จัดทำบันทึกข้อความ หนังสือส่งภายนอก และหนังสือส่งภายในภายนอกหน่วยงาน
งานประชุม จัดทำรายงานการประชุม
1.3    งานติดต่อประสานงาน ขอข้อมูล ให้ข้อมูล ขอเอกสาร จากหน่วยงานภายใน/ภายนอก นัดหมาย การประชุม
1.4    รับรองแขกของคณะ รับรองการจัดประชุมของคณะ ตารางนัดหมายผู้บริหาร
1.5    ปฏิบัติและสนับสนุน จัดดำเนินโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานที่
1.6    ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของสำนักงานคณบดี
1.7    จัดลำดับชั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ รู้วิธีแก้ไขปัญหาและพัฒนางานได้
1.8    ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินการประชุมและการ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
1.9    ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2.    ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ในงานสารบรรณและฐานข้อมูล รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงระบบ การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและเกิดผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
3.    ด้านการประสานงาน
ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและบุคคลภายนอก ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับ มอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เกิดความร่วมมือ ทำให้งานสำเร็จลุล่วงสัมฤทธี้ผลตามที่ กำหนดไว้ รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ
4.    ด้านบริการ
4.1    ให้คำแนะนำด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้มาติดต่อ ภายในหน่วยงานและนอก หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบ ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
4.2    ให้บริการงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศของคณะ
4.3    เน้นการสื่อสารผ่านซ่องทางโซเชียล

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานธุรการ

การประเมินครั้งที่ 1
1.    ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติและความรู้ทั่วไป
2.    ทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (การใช้โปรแกรมๆ)
รวม
การประเมินครั้งที่ 2
1.    มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพ
2.    การคิดวิเคราะห์
3.    ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
4.    ประสบการณ์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานให้ครบถ้วน ณ งานบุคลากร สำนักงานคณบดี อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการ เกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต) เลขที่ 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2565 – 19 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แผนที่ file 1

Comments

comments