Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ส.ค. -31 ส.ค. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ลิงค์: https://ehenx.com/17400/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรโยธา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา (มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ส.ค. – 31 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป
อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ ๑๐/๒๕๖๕ เรื่อง การมอบหมาย งานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แกํไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดตังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิศวกรโยธา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิศวกรโยธา

(๑) เพศชายหรือเพศหญิง
(๒) หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
(๓) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม ชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้
(๔) ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
(๕) มีความรู้ความสามารถในการออกแบบอาคารและการควบคุมงานก่อสร้าง
(๖) มีความรู้ความสามารถในการวางแผนและการประมาณราคางานก่อสร้าง
(๗) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและโปรแกรม ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมโยธาหรือที่เกี่ยวข้อง
(๘) มีความรู้ความสามารถในงานบริหารทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน ในหน้าที่
(๙) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ที่ใช้ในการปฏีบีตงานในหน้าที่
(๑๐) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมีอง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
(๑๑) มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล (๑๒) มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วิศวกรโยธา

๒.๑ ออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา วางโครงการ ควบคุมหรือช่วยควบคุมการ ก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา สำรวจ บุรณะซ่อมแซม บำรุงรักษา เพื่อให้มีความลูกต้อง ปลอดภัย และ เป็นไปตามหลักวิชาการวิศวกรรมโยธา
๒.๒ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ทางด้าน วิศวกรรมโยธา ติดตาม และพัฒนางานด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ดี

วิชาที่สอบ

วิศวกรโยธา

๖.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) โดยการสอบข้อเขียน (๑0๐ คะแนน)
(๑) ความรู้ความสามารถทั่วไป
(๒) คณิตศาสตร์
(๓) ภาษาไทย
(๔) การสรุปเหตุผล
(๕) ระเบียบกฎหมายที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(๖) สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
๖.๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือ สอบปฏิบัติ (๑00 คะแนน)
มหาวิทยาลัยจะทำการทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตามตำแหน่ง ที่ผู้สมัครไต้สมัครไว้
๖.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (๑00 คะแนน)
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ จะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการ สัมภาษณ์ เข่น ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่หน่วยงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ หรือหน่วยงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แผนที่ file 1

Comments

comments