สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

อบจ.ศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูผู้ช่วย 80 อัตรา (27 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

 -5-

 10.5 การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก จะยึดประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับ การบรรจุครั้งแรกให้มารายงานตัวจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้อง สนใจรับทราบการประกาศผลการสอบแข่งขัน และจำนวนผู้ถูกเรียกบรรจุและแต่งตั้งซึ่งอาจมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนตำแหน่ง ที่ประกาศรับสมัคร สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตามลำดับที่จะได้รับการบรรจุเป็นรายบุคคล โดยวิธีส่งจดหมายลงทะเบียน ตอบรับตามที่อยู่ในเขตจ่ายของไปรษณีย์ที่ผู้สอบแข่งขันได้ระบุไว้ในใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์บนต้นทางบนจดหมายลงทะเบียนที่เรียก ให้มารายงานตัวนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายหลังให้แจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

 10.6 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สถานศึกษาแห่งใด ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหนังสือส่งตัวกำหนด ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุ เว้นแต่ในหนังสือจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 11. การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

 ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 11.1 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว

 11.2 ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง

 11.3 ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามที่กำหนด

 11.4 ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามวันที่กำหนดได้

 ทั้ง นี้ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มวิชา จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ตารางหลักสูตรและกำหนดการสอบแข่งขันแนบท้ายประกาศนี้ อนึ่ง หากปรากฏว่าการดำเนินการสอบแข่งขัน มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต หรือดำเนินการผิดพลาด อันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม ให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขันในครั้งนี้ ได้

 ประกาศ ณ วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2556

(นายวิชิต ไตรสรณกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19