สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

อบจ.ศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูผู้ช่วย 80 อัตรา (27 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

-2ข-

 

 

ตำแหน่ง

กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก

 

อัตราเงินเดือน

 

จำนวน

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

3. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (รหัสตำแหน่ง 03)

ครูผู้ช่วย

12

3.1 ภาษาอังกฤษ

3.3 วรรณคดีอังกฤษ

3.5 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร

3.7 การสอนภาษาอังกฤษ

3.9 การสอนวิชาภาษาปัจจุบัน

ต่างประเทศ (อังกฤษ)

3.11 ภาษาอังกฤษและการ

สื่อสาร

3.13 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

3.15 การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้

มีพื้นฐานภาษาอื่น

นอกจากภาษาอังกฤษ

3.17 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3.19 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อ

สาขาวิชาข้อ 3.1 – 3.18

3.2 อังกฤษ

3.4 ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

3.6 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

 

3.8 วิธีสอนภาษาอังกฤษ

3.10 การสอนภาษาอังกฤษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เป็นภาษาต่างประเทศ

3.12 การสอนภาษาอังกฤษ

ในฐานะภาษาต่างประเทศ

3.14 ภาษาอังกฤษชั้นสูง

3.16 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

 

 

3.18 วิชาเอกภาษาอังกฤษ

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

 

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

 

 

ครูผู้ช่วย

 

 

4. กลุ่มวิชานาฏศิลป์ (รหัสตำแหน่ง 04)

ครูผู้ช่วย

3

 

 4.1 นาฏศิลป์

 

4.3 นาฏยศาสตร์

4.5 นาฏศิลปไทย

4.7 นาฏศิลปสากล

4.9 นาฏศิลป์ไทยศึกษา

4.11 นาฏดุริยางค์คีตศิลป์ศึกษา4.2 นาฏยศิลป์

4.4 นาฏศิลป์ไทย

4.6 นาฏศิลป์สากล

4.8 นาฏศิลป์และการละคร

4.10 นาฏศิลป์สากลศึกษา

4.12 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตาม

ชื่อสาขาวิชาข้อ 4.1 –

4.11

 

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

 

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19