สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

อบจ.ศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูผู้ช่วย 80 อัตรา (27 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

 -4-

 9.2 การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย กรณีที่ผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนน เท่ากันอีก ให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

 9.2 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เว้นแต่มีการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้วบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็น อันยกเลิก

 10. การบรรจุและแต่งตั้ง

 10.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่ง ขันได้ในแต่ละกลุ่มวิชา โดยให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการสอบแข่งขันเลือกสถานศึกษาให้ผู้สอบแข่งขันได้ บรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างในแต่ละกลุ่มวิชา โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 10.1.1 ผู้สอบแข่งขันได้ที่รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ต้องปฏิบัติราชการในโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ก่อนการขอโอนไปสังกัดอื่น รวมถึงการโอนไปกรณีสอบแข่งขันได้ เว้นแต่ลาออกจากราชการ

 10.1.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภท ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 10.2 ปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ฉบับภาษาไทย ซึ่งหลักฐานแสดงคุณวุฒิดังกล่าวนี้ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ก่อนหรือในวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุด ท้าย

 10.3 เป็น ผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ประกาศสอบแข่งขัน หากปรากฏภายหลังว่าผู้สอบแข่งขันได้รายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการหรือสั่งให้ออก จากราชการแล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

 10.4 ในกรณีผู้สอบแข่งขันได้ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแล้ว ต่อมาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไม่ได้รับการต่ออายุจะถือว่าเป็นผู้ขาด คุณสมบัติตามมาตรฐานตำแหน่งตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

  10.6 การเรียกตัว…

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19