Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 25 มี.ค. -29 มี.ค. 2567

กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ลิงค์: https://ehenx.com/18050/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลำปาง (สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 มี.ค. – 29 มี.ค. 2567
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน กองทุนเพื่อความปลอดภัยไนการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา ใดวิชาหนึ่ง ดังนี้
(๑) สาขาวิชาการบัญชี
(๒) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(๑) ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การนำส่งเงิน การนำฝากเงิน การโอนเงิน การรายงานเงินคงเหลือประจำวันของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การบริหารงบประมาณของกองทุน ประมาณการรายได้ การวิเคราะห์วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ควบคุมการจ่ายเงินของส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาคให้อยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ติดตาม ผลการใช้จ่ายเงินกองทุน ตลอดจนการดำเนินการด้านงบประมาณและการเงินการคลังในระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
(๒) ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์รายการทางบัญชีเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนและประจำปี รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน เพื่อใช้ในการบริหารงานกองทุน ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำ การปฏิบัติงานด้านบัญชีแก่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก่ไขปัญหา หรือขัดแย้ง ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
(๓) ดำเนินการด้านการเงินและบัญชีเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การรับเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี จัดทำรายงานการเงิน ปฏิบัติงานด้านการเงินในระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
(๔) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบช้อหารือด้านการเงินและงบประมาณกองทุน ให้แก่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(๕) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ๋ที่กำหนด


วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 – 29 มีนาคม 2567 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ประกาศรับสมัคร file 1

Comments

comments