อบจ.ศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูผู้ช่วย 80 อัตรา (27 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

-8ข-

 

 

 

ตำแหน่ง

กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก

 

อัตราเงินเดือน

 

จำนวน

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

15. กลุ่มวิชาเกษตรกรรม (รหัสตำแหน่ง 15)

ครูผู้ช่วย

1

 

 15.1 เกษตรกรรม

 

15.3 เกษตรทั่วไป

15.5 เกษตรศาสตร์

15.7 ครุศาสตร์เกษตร

15.9 เทคโนโลยีการเกษตร

15.11 พฤกษศาสตร์

15.13 พืชไร่นา

15.15 พืชศาสตร์

 

14.17 พืชศาสตร์และเทคโนโลยี

 

15.19 พืชผัก

15.21 เทคโนโลยีการผลิตพืช

15.23 สัตววิทยา

15.25 สัตวศาสตร์

15.27 พืชศาสตร์(…)

15.29 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การเกษตร

15.31 เกษตรและสิ่งแวดล้อม

ศึกษา

15.33 เทคโนโลยีการเกษตร-

การผลิตสัตว์

15.35 เคมีการเกษตร

 

15.37 โรคพืช

15.39 พัฒนาการเกษตร

 

15.41 โรคพืชวิทยา

15.43 การผลิตสัตว์

15.45 โคนม

15.47 การประมง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

15.49 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

15.51 การส่งเสริมและสื่อสาร

การเกษตร15.2 เกษตรศึกษา

15.4 ศึกษาศาสตร์-เกษตร

15.6 เกษตรศาสตร์ทั่วไป

15.8 ส่งเสริมการเกษตร

15.10 การเกษตร

15.12 พืชไร่

15.14 พืชสวน

15.16 เทคโนโลยีชีวภาพทาง

การเกษตร

15.18 ส่งเสริมและเผยแพร่

การเกษตร

15.20 พืชสวนประดับ

15.22 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

15.24 สัตวบาล

15.26 สัตว์ปีก

15.28 สัตวศาสตร์(…)

15.30 สัตวศาสตร์ทั่วไป

 

15.32 การจัดการศัตรูพืช

 

15.34 เทคโนโลยีการเกษตร-

การผลิตพืช

15.36 ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์

เกษตร

15.38 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

15.40 เทคโนโลยีการจัดการ

ศัตรูพืช

15.42 การผลิตพืช

15.44 ไม้ผล

15.46 โคเนื้อ

15.48 ประมงน้ำจืด

15.50 เกษตรและสิ่งแวดล้อม

15.52 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อ

สาขาวิชาข้อ 15.1-15.51

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

 

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

 

 

 


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments