สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

อบจ.ศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูผู้ช่วย 80 อัตรา (27 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

-5ข-

 

 

 

ตำแหน่ง

กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก

 

อัตราเงินเดือน

 

จำนวน

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

8. กลุ่มวิชาเคมี (รหัสตำแหน่ง 08)

ครูผู้ช่วย

3

8.1 เคมี

8.3 การสอนเคมีระดับ

มัธยมศึกษา

8.5 เคมีเทคนิค

8.7 อินทรียเคมี

8.9 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อ

สาขาวิชาข้อ 8.1 – 8.88.2 การสอนเคมี

8.4 เคมีศึกษา

 

8.6 ชีวเคมี

8.8 วัสดุศาสตร์

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

 

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

 

 

ครูผู้ช่วย

9. กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ (รหัสตำแหน่ง 09)

ครูผู้ช่วย

2

 9.1 บรรณารักษ์

 

9.3 บรรณารักษศาสตร์

 

9.5 บรรณารักษ์ศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์

9.7 บรรณารักษ์ศาสตร์และ

สารนิเทศ (บรรณารักษ์ศาสตร์)

9.9 ห้องสมุดโรงเรียน9.2 บรรณารักษ์ศาสตร์

9.4 บรรณารักษ์ศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์

9.6 บรรณารักษศาสตร์และ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สารสนเทศศาสตร์

9.8 บรรณารักษ์ศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์

9.10 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตาม

ชื่อสาขาวิชาข้อ 9.1-9.9

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

 

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

 

 

ครูผู้ช่วย

10. กลุ่มวิชาแนะแนว (รหัสตำแหน่ง 10)

ครูผู้ช่วย

1

 10.1 แนะแนว

 

10.3 จิตวิทยา

10.5 จิตวิทยาการปรึกษาและ

แนะแนว

10.7 จิตวิทยาสังคม

10.9 พุทธจิตวิทยา

10.11 การให้คำปรึกษาและ

การแนะแนว

10.13 การแนะแนวหรือการ

แนะแนวการศึกษา

10.15 จิตวิทยาโรงเรียน

10.17 จิตวิทยาองค์การ

10.19 จิตวิทยาการทดลอง10.2 การแนะแนว

10.4 จิตวิทยาการแนะแนว

10.6 จิตวิทยาการศึกษาและ

การแนะแนว

10.8 จิตวิทยาและการแนะแนว

10.10 จิตวิทยาคลินิก

10.12 การแนะแนวและการ

ให้คำปรึกษา

10.14 จิตวิทยาการให้บริการ

ปรึกษาและแนะแนว

10.16 จิตวิทยาพัฒนาการ

10.18 จิตวิทยาการศึกษา

10.20 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อ

สาขาวิชาข้อ 10.1-10.19

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

 

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19