สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

อบจ.ศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูผู้ช่วย 80 อัตรา (27 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

…………………………………………..

 ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ (ก.จ.จ. จังหวัดศรีสะเกษ) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้า ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2555 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

1.1 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสาขาวิชา ดังนี้

1.1.1 สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 16 อัตรา

1.1.2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 9 อัตรา

1.1.3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 12 อัตรา

1.1.4 สาขาวิชานาฎศิลป์ จำนวน 3 อัตรา

1.1.5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

1.1.6 สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา

1.1.7 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 4 อัตรา

1.1.8 สาขาวิชาเคมี จำนวน 3 อัตรา

1.1.9 สาขาวิชาบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา

1.1.10 สาขาวิชาแนะแนว จำนวน 1 อัตรา

1.1.11 สาขาวิชาดนตรี จำนวน 8 อัตรา

1.1.12 สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 3 อัตรา

1.1.13 สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 3 อัตรา

1.1.14 สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตรา

1.1.15 สาขาวิชาเกษตรกรรม จำนวน 1 อัตรา

1.1.16 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

1.1.17 สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 3 อัตรา

1.1.18 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา

1.1.19 สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 1 อัตรา

1.2 อัตรา…

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19