Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-22 ส.ค. 2565

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/17396/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมปศุสัตว์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกองแผนงาน กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะ งานและคุณสมบัติเฉพาะงาน คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑. ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบัญชี และสาขาวิชาสถิติ
๒. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ .การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและวิเคราะห์แผนงานงบประมาณ
๓. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้ เช่น Microsoft office, Internet, SPSS หรือ Microsoft Project
๔. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑. ศึกษาวิเคราะห์ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการกำหนด เป้าหมายตัวชี้วัด ผลลัพธ์ และผลผลิต
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ และด้านแผนงาน
๓. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลในการกำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์
.๔. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของงาน/โครงการ
๔. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราขการ
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑. ความรู้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป
๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ และ
การติดตามประเมินผล
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
๒.๑ การใช้ไปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น
Internet, spss หรือ Microsoft Project
๒.๒ การวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ
๒.๓ การวิเคราะห์คำของบประมาณ
๒.๔ การติดตามประเมินผล
๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล
๓.๑ ความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
๓.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
๓.๓ ความคิดเชิงวิเคราะห์
๓.๔ การแกไขปัญหาและการตัดสินใจ
๓.๕ การประ.สานสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์ไหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ httpy/planning.dld.go.th/th หัวข้อการรับสมัครงานหรีอขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองแผนงาน ตึกซัยอัศวรักษ์ ขั้น ๔

กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2565 – 22 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมปศุสัตว์

แผนที่ file 1

Comments

comments