Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-10 ส.ค. 2565

กรมควบคุมโรค

ลิงค์: https://ehenx.com/17394/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเทคโนโลยีสุขภาพและนวัตกรรม
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมควบคุมโรค

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักเทคโนโลยีสุขภาพและนวัตกรรม

ด้วยกรมควบคุมโรคประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักเทคโนโลยีสุขภาพและนวัตกรรม ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมี รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเทคโนโลยีสุขภาพและนวัตกรรม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักเทคโนโลยีสุขภาพและนวัตกรรม

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักเทคโนโลยีสุขภาพและนวัตกรรม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สุขภาพ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานการแพทย์ และสาธารณสุข การพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ค้นหาข้อมูล ศึกษาและจัดการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สุขภาพ นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเมินความเหมาะสมในการใช้งาน ของการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีต่อการพัฒนานวัตกรรมป้องกันควบคุมโรคและสุขภาพ
(๒) ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สุขภาพ นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ไนบริบทระบบราชการและองค์กรอื่น ๆ เพื่อนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้งานในการพัฒนานวัตกรรมป้องกันควบคุมโรคและสุขภาพ
(๓) ร่วมสำรวจปัญหาเชิงลึก (Empathy) ระบุปัญหา (Define) ออกไอเดีย (Ideate) ทำนวัตกรรมต้นแบบ (Prototype) และทดสอบนวัตกรรมต้นแบบ (Test) กับทีมงานพัฒนานวัตกรรมป้องกัน ควบคุมโรคและสุขภาพ
(๔) ติดตามโครงการและกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ สุขภาพของกรมควบคุมโรค
(๔) จัดทำเอกสารและสรุปผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ ด้านการวางแผน
(๑) ร่วมวางแผนงานและดำเนินงานระบบการพัฒนานวัตกรรมป้องกันควบคุมโรคและสุขภาพ
(๒) ร่วมวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมของกรมควบคุมโรค ที่เกี่ยวข้องกับการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสุขภาพมาใช้งาน
๒.๓ ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันภายในทีมพัฒนานวัตกรรม และร่วมประสาน การทำงานกับเครือข่ายพัฒนานวัตกรรมภายนอกกรม เพื่อมองหาโอกาสสร้างความร่วมมือ การร่วมทุน และสร้างประโยชน์ร่วมกัน
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแกบุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย
๒.๔ ด้านการบริการ
(๑) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี แก่ทีมพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้มีความรู้ และให้สามารถดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
(๒) ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทำแนวทาง คู่มือ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในด้านนวัตกรรมป้องกันควบคุมโรคและสุขภาพ
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(๑) มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
(๒) มีความรู้ด้านเทคโนโลยีกับการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ
(๓) มีทักษะในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และด้านเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนานวัตกรรม
(๔) มีสมรรถนะด้านการประสานความร่วมมือ การทำงานร่วมกับผู้อื่น พร้อมที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

วิชาที่สอบ

นักเทคโนโลยีสุขภาพและนวัตกรรม

๘.๑ การสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน แบบอัตนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(๑) การประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีด้านสุขภาพเพื่อการพัฒนานวัตกรรม
(๒) การสืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
(๓) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การแพทย์และการสาธารณสุข หมายเหตุ : การสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถที่ใซัเฉพาะตำแหน่งนี้อาจมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมควบคุมโรค  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 10 ส.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมควบคุมโรค

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments