สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

อบจ.ศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูผู้ช่วย 80 อัตรา (27 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

-6ข-

 

 

 

ตำแหน่ง

กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก

 

อัตราเงินเดือน

 

จำนวน

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

11. กลุ่มวิชาดนตรี (รหัสตำแหน่ง 11)

ครูผู้ช่วย

8

11.1 ดนตรี

11.3 ดนตรี (ดนตรีสากล)

11.5 ดุริยางคศาสตร์

11.7 ดุริยางคศาสตร์(ดนตรีไทย)

11.9 ดุริยางคศิลป์

11.11 คีตศิลป์ไทย

11.13 ดนตรีสากล

 

11.15 นาฏดุริยางค์คีตศิลป์

ศึกษา

11.17 ดุริยางคศาสตร์

(ไทย-สากล)

11.19 ดนตรีคีตศิลป์สากล

ศึกษา

11.21 การสอนดุริยางคศึกษา

11.23 ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา-

ดนตรี ศึกษา-ดนตรีไทย

11.25 สาขาวิชาศิลปกรรม

(ดนตรี)

11.27 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อ

สาขาวิชาข้อ 11.1 – 11.26

11.2 ดนตรีศึกษา

11.4 ดุริยศิลป์

11.6 ดุริยางค์ไทย

11.8 ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

11.10 ดุริยางค์สากล

11.12 คีตศิลป์สากล

11.14 การสอนวิชาเฉพาะ

วิชาเอก

11.16 ดนตรีไทย

 

11.18 ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

 

11.20 ศิลปกรรมดนตรี

 

11.22 ศิลปะนาฏดุริยางค์

10.24 ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา-

ดนตรี ศึกษา-ดนตรีสากล

10.26 ดุริยะศิลป์

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

 

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

 

 

ครูผู้ช่วย

 

 

12. กลุ่มวิชาชีววิทยา (รหัสตำแหน่ง 12)

ครูผู้ช่วย

3

 

 12.1 ชีววิทยา

 

12.3 การสอนชีววิทยาระดับ

มัธยมศึกษา

12.5 พันธุศาสตร์

12.7 ชีววิทยาทั่วไป

 

12.2 การสอนชีววิทยา

12.4 จุลชีววิทยา

 

12.6 พฤกษศาสตร์

12.8 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อ

สาขาวิชาข้อ 12.1-12.7

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

 

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19