Categories
สอบท้องถิ่น 2563-2564

อบต.ปอพาน เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 11 อัตรา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,นายช่างโยธา,นายช่างไฟฟ้า,เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,นิติกร,นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ,นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการศึกษา,นักวิชการพัสดุ (21 พ.ค. – 11 มิ.ย. 2556)

อบต.ปอพานเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง การคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล
ประจำปี ๒๕๕๖

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๑๑ ตำแหน่ง ๑๑ อัตรา 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๗(๕) และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๕๔(๑) แห่งประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น พนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคามในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ และการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น พนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
              ๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
                         ๑.๑ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒
                                         (๑) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
                                         (๒) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา 
                                         (๓) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน ๑ อัตรา 
                                         (๔) ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา
                                         (๕) ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตรา
                                         (๖) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน ๑ อัตรา
                        ๑.๒ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
                                         (๑) ตำแหน่ง นิติกร จำนวน ๑ อัตรา
                                         (๒) ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๑ อัตรา
                                         (๓) ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน ๑ อัตรา
                                         (๔) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา 
                                         (๕) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา 

วิธีการสมัครงานราชการอบต.ปอพาน :

สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ อบต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. – 11 มิ.ย. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 24 มิ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments