สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

อบจ.ศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูผู้ช่วย 80 อัตรา (27 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

 ภาคผนวก ก.

รายละเอียดตำแหน่งและจำนวนอัตราที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย

(แนบ ท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 ลงวันที่ 30 เมษายน 2556)

 ——————————————

 

ตำแหน่ง

 

สาขาวิชา

 

จำนวนอัตราที่

ประกาศรับสมัคร

อันดับ/อัตราเงินเดือน

หมายเหตุ

 

ครูผู้ช่วย ภาษาไทย 

16

 

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

คณิตศาสตร์

9

ภาษาอังกฤษ

12

 

นาฏศิลป์

3

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

1

สังคมศึกษา

2

อุตสาหกรรมศิลป์

4

เคมี

3

บรรณารักษ์

2

แนะแนว

1

ดนตรี

8

ชีววิทยา

3

พลศึกษา

3

ฟิสิกส์

2

เกษตรกรรม

1

เทคโนโลยีทางการศึกษา

2

ศิลปศึกษา

3

คอมพิวเตอร์

4

คหกรรม

1

รวมทั้งสิ้น

80

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ภาคผนวก ข.

 

 

ราย ละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มวิชาและจำนวนตำแหน่งที่รับสมัครเพื่อสอบแข่งขันและ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วน จังหวัดศรีสะเกษ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 (แนบ ท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 ลงวันที่ 30 เมษายน 2556)

 

 

 

ตำแหน่ง

กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก/รหัสตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน

 

จำนวน

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

1. กลุ่มวิชาภาษาไทย รหัสตำแหน่ง 01
1.1 ภาษาไทย

1.3 ภาษาและวัฒนธรรมไทย

1.5 วรรณคดีไทย

1.7 ภาษาสันสกฤต

1.9 เปรียญธรรม 9 ประโยค

1.11 สาขาวิชาภาษาไทย

1.13 การสอนภาษาไทยใน

ระดับมัธยมศึกษา

1.15 วิธีสอนภาษาไทย

 

1.2 การสอนภาษาไทย

1.4 ภาษาและวรรณคดีไทย

1.6 ภาษาบาลี

1.8 ภาษาบาลีและสันสกฤต

1.10 โปรแกรมวิชาภาษาไทย

1.12 วิชาเอกภาษาไทย

1.14 การสอนภาษาไทยระดับ

มัธยมศึกษา

1.16 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อ

สาขาวิชาข้อ 1.1 – 1.15

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

 

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

 

16

ครูผู้ช่วย

 

 

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ รหัสตำแหน่ง 02

ครูผู้ช่วย

9

 

 2.1 คณิตศาสตร์

 

2.3 การสอนคณิตศาสตร์ระดับ

มัธยมศึกษา

2.5 คณิตศาสตร์ประยุกต์

2.7 สถิติ

2.9 สถิติศาสตร์

2.11 คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ

2.13 คณิตศาสตร์-เคมี

2.15 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

2.17 วิชาเอกคณิตศาสตร์

2.2 การสอนคณิตศาสตร์

2.4 คณิตศาสตร์ศึกษา

 

2.6 การศึกษาคณิตศาสตร์

2.8 สถิติคณิตศาสตร์

2.10 สถิติประยุกต์

2.12 คณิต-วิทยาศาสตร์

2.14 คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์

2.16 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

2.18 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตาม

ชื่อสาขาวิชาข้อ 2.1 –

1.17

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

 

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19