สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

อบจ.ศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูผู้ช่วย 80 อัตรา (27 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

 -3-

 (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การ บริหาร ส่วนจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น

 (13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ

 ผู้ จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ใดเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเป็นกรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองผู้นั้นต้องลาออกจากการดำรงตำแหน่งหรือการ ประกอบอาชีพนั้นและการลาออกต้องมีผลก่อนวันบรรจุเข้ารับราชการ

 2.2 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณวุฒิตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

 2.2.1 มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาตรีแล้ว ว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน วันสุดท้าย คือ วันที่ 14 มิถุนายน 2556 ผู้สมัครสอบแข่งขันในกลุ่มวิชาใดจะต้องสำเร็จการศึกษาที่ระบุว่าวิชานั้น เป็นทางสาขาวิชาหรือสาขาวิชาเอก ตามรายละเอียดตำแหน่งคุณวุฒิกลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิชาหรือสาขาวิชาเอกที่จะ สอบแข่งขันแนบท้ายประกาศนี้

 2.2.2 เป็น ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันที่ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย คือ วันที่ 14 มิถุนายน 2556 และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

 2.3 พระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร ไม่มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันหรือเข้าสอบแข่งขัน ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

 3. เงื่อนไขในการสมัครสอบแข่งขัน

 3.1 ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิสาขาวิชาเอกหลายสาขาให้ สมัครสอบแข่งขันได้เพียงสาขาวิชาเอกเดียวเท่านั้น

 3.2 ผู้ สมัครสอบแข่งขันจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ สมัครสอบครั้งนี้

 4. วิธีการสมัครสอบแข่งขัน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมอาคารแสดงและ จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 350 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 4.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน คนละ 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 5. เอกสารและหลักฐานการสมัครสอบแข่งขัน

 ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องนำเอกสารและหลักฐานมายื่นในวันสมัครสอบแข่งขันประกอบด้วย

 5.1 สำเนาคุณวุฒิการศึกษาที่ระบุกลุ่มวิชาเอก และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (พร้อมฉบับจริง)

 5.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

 5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง)

 5.4 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่มีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง (พร้อมฉบับจริง)

 5.5 สำเนาใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหารหรือ สด.9 พร้อมฉบับจริง (เฉพาะผู้สมัครสอบแข่งขันที่เป็นชาย)

 5.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปซึ่งถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

 5.7 ใบรับรองแพทย์ จากแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบโรค ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

 5.8 หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส

 6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบ

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันพร้อมประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบทางเว็ปไซต์ http://www.pao-sisaket.go.th และ ปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ หรือสามารถสอบถามได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โทร 0-4581-4676 ต่อ 105 , 106 ในวันและเวลาราชการ

 7. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร และวิธีการสอบแข่งขันแนบท้ายประกาศนี้

 8. เกณฑ์การตัดสิน

 การ ตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องได้ คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

 9. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

 9.1 การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยจะต้องนำคะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) มารวมกัน

 -/9.2 การประกาศ…

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19