สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

อบจ.ศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูผู้ช่วย 80 อัตรา (27 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

 

 ภาคผนวก ค.

 หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 (แนบ ท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 ลงวันที่ 30 เมษายน 2556)

 ——————————————

 หลักสูตรการสอบแข่งขัน ประกอบด้วย

 1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (100 คะแนน)

 ทดสอบโดยใช้ข้อสอบ ปรนัย แบบตัวเลือก 4 ตัวเลือกในความรู้ทั่วไป ดังต่อไปนี้

 1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (25 คะแนน)

 1.1 สรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว

 1.2 วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ สังคม

 1.3 แนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน

 1.4 ศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลอย่างอื่นซึ่งทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง

 1.5 ข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

 2. วิชาภาษาไทย (25 คะแนน)

 2.1 ทดสอบความรู้ภาษาไทย โดยการให้สรุปความและหรือการตีความจากข้อความสั้น ๆหรือบทความ

 2.2 พิจารณาการเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ

 2.3 ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ

 3. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (50 คะแนน)

 3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

 3.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

 3.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

 3.4 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 3.5 จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู

 3.6 วินัย การรักษาวินัย

3.7 ระเบียบว่าด้วยการลา

 3.8 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

 3.9 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงนโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ด้านการศึกษา

 3.10 ระเบียบงานสารบรรณ

 3.11 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

 3.12 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

 3.13 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

  -2ค-

 2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) (100 คะแนน)

 ทดสอบโดยใช้ข้อสอบ ปรนัย แบบตัวเลือก 4 ตัวเลือก ในความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (50 คะแนน)

 1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

 1.2 การจัดการเรียนรู้

 1.3 จิตวิทยาและการแนะแนว

 1.4 การพัฒนาผู้เรียน

1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน

1.6 การวิจัยทางการศึกษา

1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา

2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (50 คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหา กลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอก

3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (100 คะแนน)

ประเมินบุคคล จาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19