Categories
ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

สอบท้องถิ่น มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระดับ 2

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ฝากประชาสัมพันธ์

ชื่อตำแหน่ง                                  นายช่างผังเมือง 2

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานช่างผังเมืองที่ค่อนข้างยาก  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

สำรวจ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่ของเขตสำรวจเพื่อการวางผังเมือง จัดทำข้อมูลที่รวบรวมได้ลงในแบบสำรวจเพื่อการวางผังเมือง จัดทำข้อมูลที่รวบรวมได้ลงในแบบสำรวจ ตาราง แผนที่ กร๊าฟ แผนภาพ และอื่น ๆ จัดรวมข้อมูลดังกล่าวเป็นหมวดหมู่ ประเภท เขียนแบบแปลน แผนผัง หรือแผนที่ เก็บ ดูแล รักษาอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้ปฏิบัติการได้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.)  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ  สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ   สถาปัตยกรรม  ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

 1. มีความรู้ในวิชาช่างอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  และกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments