เตรียมสอบนายสิบตำรวจ (หญิง-ชาย) รวม 240 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

เตรียมสอบนายสิบตำรวจ (หญิง-ชาย) รวม 240 อัตรา

ลิงค์: https://ehenx.com/14417/ หรือ
เรื่อง:


เตรียมสอบนายสิบตำรวจ (หญิง-ชาย) รวม 240 อัตรา

จากบันทึกข้อความ ที่ 0009.161/3702 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2546 เรื่อง แจ้งอนุมัติการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัด บช.ตชด.

ตามหนังสือ บช.ตชด. ที่ 0030.112/188 ลง 20 ม.ค. 64 ขออนุมัติรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ นั้น

กรณีดังกล่าว ตร.มีบันทึก ลง 31 พ.ค. 64 ท้ายหนังสือ สกพ. ที่ 0009.161/3501 ลง 25 พ.ค. 64 อนุมัติการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัด บช.ตชด. และมอบหมายการดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ ผบช.ตชด. เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพศหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จำนวน 200 อัตรา ด้วยวิธีการสอบแข่งขันตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเืพ่อบรรจุเข้ารับาชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547 เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ส.ต.ต. ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ในสังกัด บช.ตชด. รับอัตราเงินเดือนระดับ ป.1 ชั้น 13.5 (8,610 บาท) หรือระดับ ป.1 ชั้น 15.5 (9,330 บาท) แล้วแต่กรณีตามลำดับ และเมื่อสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรหรือมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ ก.ตร กำหนดแล้ว จึงให้ บช.ตชด. แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม (ทำหน้าที่กงอร้อยควบคุมฝูงชน) จำนวน 155 อัตรา และ ผบ.หมู่ กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. สายงานต่อต้านการก่อการร้าย (ทำหน้าที่ชุดถวายความปลอดภัย) จำนวน 45 อัตรา นอกวาระประจำปีเป็นกรณีพิเศษ โดยกำหนดคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเแพาะสำหรับตำแหน่งและหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการรับสมัครและสอบแข่งขัน ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • บุคคลภายนอก เพศหญิง
 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 • ร่างกายต้องสุงมไ่น้อยกว่า 165 ซม.
 • กำหนดเงื่อนไขให้ผู้สอบแข่งขันได้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. หรือ ผบ.หมู่ กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี จะมีสิทธิได้รับการพิจารณาแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่น
 • เป็นผู้มีคุณสมบัติที่กำหนดตามมาตรา 48 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
 • ผ่านหลักเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามที่ บช.ตชด.กำหนด

2. ให้ ผบช.ตชด. เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพศชาย ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จำนวน 40 อัตรา ด้วยวิธีการสอบแข่งขันตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเืพ่อบรรจุเข้ารับาชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547 เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ส.ต.ต. ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ในสังกัด บช.ตชด. รับอัตราเงินเดือนระดับ ป.1 ชั้น 13.5 (8,610 บาท) หรือระดับ ป.1 ชั้น 15.5 (9,330 บาท) แล้วแต่กรณีตามลำดับ และเมื่อสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรหรือมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ ก.ตร กำหนดแล้ว จึงให้ บช.ตชด. แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ สายงานปฏิบัิตการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่ดับเพลิง สังกัด กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. 

นอกวาระประจำปีเป็นกรณีพิเศษ โดยกำหนดคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเแพาะสำหรับตำแหน่งและหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการรับสมัครและสอบแข่งขัน ดังนี้

 • บุคคลภายนอก เพศหญิง
 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 • ร่างกายต้องสุงมไ่น้อยกว่า 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
 • กำหนดเงื่อนไขให้ผู้สอบแข่งขันได้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. (ทำหน้าที่ดับเพลิง) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี จะมีสิทธิได้รับการพิจารณาแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่น
 • เป็นผู้มีคุณสมบัติที่กำหนดตามมาตรา 48 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
 • เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. แล้วมีการฝึกอบรมหลักสูตรบรรเทาสาธารณภัยและดับเพลิง

3. สำหรับในการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการร่างประกาศรับสมัคร หลักสูตรการฝึกอบรม การดำเนินการสอบแข่งขัน ตลอดจนการเลือกตำหน่งเพื่อบรรจุแต่งตั้งและกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 1-2 บช. ตชด. เป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาดำนเนิการตามแนวทางที่ ตร.อนุมัติ และให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยประสานงานกับ บช.ศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับการขออนุมัติแผนการดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขัน หรือกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ บช.ตชด. เสนอ ตร. ผ่าน บช.ศ.

4. ให้ สกพ.(อต.) กันอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อรองรับการดำเนินการตามข้อ 1-2 สำหรับตำแหน่งที่ใช้รองรับรองรับการดำเนินากรรับสมัครและสอบแข่งขันฯ ให้ บช.ตชด. จัดทำบัญชีตำแหน่งที่ว่างในสังกัด แจ้งให้ สกพ.(อต.) เพื่อตรวจสอบและกันตำแหน่งใช้รองรับกรณีดังกล่าวต่อไป

5. สกพ.(ทพ.) รับผิดชอบเกี่ยวกับแนวทางการบรรจุแต่งตั้งการกำหนดวันบรรจุแต่งตั้งและดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. สงป.รับผิดชอบเกี่ยวกับงบประมาณในการสรรหาและฝึกอบรม

ไฟล์แนบ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments