สอบท้องถิ่น มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระดับ 4


ฝากประชาสัมพันธ์

ชื่อตำแหน่ง                                  นายแพทย์ 4

ตำแหน่งประเภท                           ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติการหรือให้บริการทางการแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์เฉพาะทางเบื้องต้น หรือปฏิบัติ

งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชน  หรือวิเคราะห์  วิจัย  หรือชันสูตร  ทางการแพทย์  หรือให้

การศึกษาฝึกอบรมด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุขแก่เจ้าหน้าที่ทางการสาธารณสุข   หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติการหรือให้บริการทางการแพทย์  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย

อย่างเช่น  ชักประวัติคนไข้   ตรวจรักษาโรค  วินิจฉัย  วิเคราะห์   ชันสูตรโรค   ควบคุมการเคลื่อนย้าย

ผู้ป่วยตามหลักวิชา  พิจารณาการใช้ยา  ให้ยา  ผ่าตัดทั่วไป  ทำคลอด  ฟื้นฟูบำบัดทั้งกายและจิต  ออก

ใบรับรองแพทย์  แนะนำและส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและจิตให้ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปมีสุขภาพสมบูรณ์

ปฏิบัติการควบคุมป้องกันโรค   การติดต่อและการระบาดของโรค  แนะนำและส่งเสริมงานวางแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ครอบครัว  ช่วยงานวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์  และสาธารณสุขทั่วไป  ให้การศึกษาฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่อื่น  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาทางแพทยศาสตร์  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  และได้รับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพสาขาเวชกรรมจากแพทยสภา

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ นโยบายและแผนงานพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฏ ระเบียบ  และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  1. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมโดย

เฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย

  1. มีความสามารถในการทำแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษาแนะนำ  และ

เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

  1. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
  2. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments