แก้ไขรัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) – |


ฝากประชาสัมพันธ์

แก้ไขรัฐธรรมนูญ

แก้ไขรัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว)

ลิงค์: https://iqepi.com/37011/ หรือ
เรื่อง: หลักการแก้ไขและเหตุผล,แก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว


แก้ไขรัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว)

บันทึกวิเคราะห์สรุป

สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พุทธศักราช …

คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีมติให้เสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ …) พุทธศักราช … ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเรื่องด่วน โดยได้จัดทำบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ดังต่อไปนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอร่าง

เพื่อให้สามารถขอรับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญที่ได้ทูลเกล้าฯ ถวายไปแล้วนั้น มาแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะประเด็นตามที่สำนักราชเลขาธิการแจ้งมาเท่านั้นแล้วนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายใหม่ภายในเวลาที่กำหนด

2. สาระสำคัญของร่าง

2.1 เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่างตั้งผู้สำเร็จราชกรแทนพระองค์ในกรณีพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะทรงแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หรือไม่ก็ได้ และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง (ร่างมาตรา 3)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2.2 แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ กรณีเมื่อนายกรัฐมนตรีนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวายตามวรรคเก้าประกอบกับวรรคสิบแล้ว หากมีกรณีที่พระมหากษัตริย์พระราชทานข้อสังเกตว่าสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดภายในเก้าสิบวัน ให้นายกรัฐมนตรีขอรับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญนั้นคืนมา เพื่อดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะประเด็นตามข้อสังเกตนั้น และแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับพระราชทานคืนมาตามที่ขอ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้ โดยให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญหรือร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมและพระราชทานคืนมาหรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่นายกรัฐมนตรีนำร่างรัฐธรรมนูญหรือร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแล้วมิได้พระราชทานคืนมา ให้ร่างรัฐธรรมนูญหรือร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นอันตกไป (ร่างมาตรา 4)

ดาวน์โหลดไฟล์ แก้ไขรัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments