Categories
ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ก.พ. x-rayวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีโดยสำนักงานก.พ.

ก.พ.

"ก.พ. "

ลิงค์: https://ehenx.com/6250/ หรือ
เรื่อง: x-rayวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีโดยสำนักงานก.พ.


ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. ก.พ. 

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ของใหม่ปี 2563

ความบันเทิงรูปแบบใหม่หลังจากที่สำนักงาน ก.พ. ทำให้บางท่านที่ไม่ชำนาญวิชาภาษาอังกฤษช็อคโดยการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการสอบและเกณฑ์ตัดผ่าน โดยเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อปี 2557 ผ่านมา 6 ปี ก็ได้ฤกษ์งามยามดีที่จะเพิ่มความบันเทิงรูปแบบใหม่ให้กับท่านผู้ประสงค์จะสมัครสอบภาค ก. ก.พ. ที่ไม่ชอบอ่านกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ พรบ. ด้วยการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการสอบและเกณฑ์ตัดผ่านอีกครั้ง โดยการเพิ่มวิชาความรู้และลักษณธการเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งมีเกณฑ์ตัดผ่านเฉพาะวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีเพียวๆ ถึง 60% แยกออกจากวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาอังกฤษ แน่นอนว่าในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการสอบภาค ก. ก.พ. ของสำนักงาน ก.พ. ในครั้งนี้มีผลต่อการได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ. ค่อนข้างมาก เพราะเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่มีใครเคยเห็นแนวข้อสอบ และดูเผินๆ เหมือนไม่ยากอะไร แต่หากท่านลองพิจารณาดีๆ ขอบเขตของคำว่า "ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี" กว้างมาก คาดว่ามีหลายท่านที่ยังมึนงงกับการกำหนดขอบเขตเเนื้อหาวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีในแนวทางของสำนักงาน ก.พ.

ในความมืดก็ยังมีแสงสว่าง ทางสำนักงาน ก.พ.ได้ เผยแพร่ฟิล์มเอ็กซเรย์ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ที่เป็นของใหม่ในการสอบภาค ก. ก.พ. ในปีนี้ ให้ท่านๆ ได้เตรียมพร้อมสำหรับการสอบ ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  2. พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลักเกณฑ์และวิธีการบิหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  4. ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
  5. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
  6. พระราชบัญญํติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

ก็..แค่..นี้..เอง

ก็ไม่รู้ว่าเป็นผลจากการที่มีคนชอบบ่นเสียงดังในโซเชียลบ่อยๆ หรือเปล่าเกี่ยวกับข้อสอบบางข้อว่าเวลาทำงานไม่ได้ใช้โดยมากจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน และอุปมาอุปไมย ทางสำนักงาน ก.พ. เลยจัดให้ได้ใช้แน่ๆ จริงแล้วไม่ว่าจะวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป หรืออุปมาอุปไมยเป็นการวัดทักษะความเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นว่าสามารถสื่อสารและเข้าใจในสิ่งที่คนทั่วไปที่เป็นคนปกติสามารถเข้าใจได้ ลองคิดแบบง่ายๆ การเป็นข้าราชการทำงานกับชาวบ้านกับคนหมู่มาก การทำงานร่วมกับผู้อื่น การประสานงานต่างๆ หากท่านเคยพบเจอบางคนที่สื่อความหมายบางอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเป็นอีกอย่างแล้วไปนั่งบ่นว่าทำไมแค่นี้ไม่เข้าใจ แล้วท่านลองนึกภาพว่าในการทำงานกับคนหมู่มาก กับชาวบ้าน แล้วมีแต่ตัวเองเท่านั้นที่เข้าใจ หรือการเทียบบัญญัติไตรยางค์ง่ายๆ ก็ต้องวิ่งไปกางตำราหรือหาวิธีคำนวณไม่ได้จะเป็นอย่างไร ท่านอาจจะเข้าถึงวัตถุประสงค์ของหัวข้อการทดสอบต่างๆ ของ ภาค ก. ก.พ. ที่บางคนคิดว่าไม่ได้ใช้ในการทำงาน

สำนักงาน ก.พ.มาตรฐานเป๊ะมาก  จัดสอบภาค ก. มากกว่าใครในประเทศไทย มีการพัฒนาหลักสูตรการสอบต่อเนื่องมาหลายสิบปีและครั้งแรกที่สำนักงาน ก.พ. จัดสอบบางคนตอนนี้เกษียณไปแล้ว ในขณะที่บางคนยังไม่เกิด ไว้ใจได้ไม่มีมั่ว เอาว่าคราวหน้าทำข้อสอบได้หรือไม่ได้อะไรอย่างไรก็บ่นกันเบาๆ โนะ??

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

x-ray วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

 

x-ray วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

 

Comments

comments