ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

สอบท้องถิ่น มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระดับ 3

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ชื่อตำแหน่ง                                                     สถาปนิก 3

ตำแหน่งประเภท                                     ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ศึกษารายละเอียดเพื่อคำนวณร่างแบบ  ออกแบบ  เขียนแบบ  และประมาณราคาเกี่ยวกับการก่อสร้างและตกแต่งอาคาร  สถานที่  และการผังเมือง  ควบคุม ตรวจสอบ  แนะนำ  แก้ไข  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนแบบที่อยู่ในความรับผิดชอบ  ควบคุมการก่อสร้างและตกแต่งอาคารให้ถูกต้องตามแบบและหลักสถาปัตยกรรมไทยหรือสากล  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสถาปัตยกรรม  หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ แลได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กส.)

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

 1. มีความรู้ในวิชาการสถาปัตยกรรมอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 2. มีความสามารถในการควบคุมการก่อสร้าง
 3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 4. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
 5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 6. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36