สอบท้องถิ่น มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระดับ 3


ฝากประชาสัมพันธ์

ชื่อตำแหน่ง                                                     สถาปนิก 3

ตำแหน่งประเภท                                     ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ศึกษารายละเอียดเพื่อคำนวณร่างแบบ  ออกแบบ  เขียนแบบ  และประมาณราคาเกี่ยวกับการก่อสร้างและตกแต่งอาคาร  สถานที่  และการผังเมือง  ควบคุม ตรวจสอบ  แนะนำ  แก้ไข  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนแบบที่อยู่ในความรับผิดชอบ  ควบคุมการก่อสร้างและตกแต่งอาคารให้ถูกต้องตามแบบและหลักสถาปัตยกรรมไทยหรือสากล  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสถาปัตยกรรม  หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ แลได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กส.)

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีความรู้ในวิชาการสถาปัตยกรรมอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความสามารถในการควบคุมการก่อสร้าง
  3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
  5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  6. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments