กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ก.พ. -18 ก.พ. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/16276/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างก่อสร้าง,เจ้าพนักงานขนส่ง
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ก.พ. – 18 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการขนส่งทางบก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างก่อสร้าง และเจ้าพนักงานขนส่ง

ด้วยกรมการขนส่งทางบกประสงคํจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างก่อสร้าง และเจ้าพนักงานขนส่ง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ก็. ๒๕๕๒ ประกาก็คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ พ.ก็. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไช การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ก็. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ใดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างก่อสร้าง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานขนส่ง

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างก่อสร้าง

ได้รับประกาก็นียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการก่อสร้างหรือสาขาวิชาโยธา


เจ้าพนักงานขนส่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายช่างก่อสร้าง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(๑) ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอาคารสถานที่ของหน่วยงาน
(๒) ปฏิบัติงานด้านการควบคุมการก่อสร้างและบำรุงรักษา งานด้านวางโครงการ ก่อสร้าง ตรวจสอบงานก่อสร้างและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
(๓) ปฏิบัติงานสำรวจต่างๆ เกี่ยวอับงานก่อสร้าง
(๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานขนส่ง

(๑) พิจารณาเบื้องต้น และดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบการขนส่ง การขอใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และใบอนุญาตขับรถ รวมทั้งการขอใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่ง ทางบกตามที่กฎหมายกำหนด
(๒) พิจารณาเบื้องต้น และดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนรถ การรับชำระภาษี การโอนรถ การย้ายรถ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนรถ รวมทั้งการดำเนินการทางทะเบียนรถ เรื่องอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
(๓) ร่วมปฏิบัติงานด้านการตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือน และข่วยดำเนินการ เปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งสาขาต่างๆ
(๔) ช่วยควบคุมตรวจตราการขนส่ง การใช้สถานีขนส่งทางบกเพื่อกำกับดูแล การขนส่งให้เป็นระเบียบและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นายช่างก่อสร้าง

ภาคความรู้ความสามารถที่,วไป (ภาค ก.)
(๑) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกตํใข้ความคิดรวบยอดทางคณิตคาสตร์เบื้องต้น
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ชองจำนวนหรือปริมาณ การแกั!ขปัญหาเซิงปริมาณ และข้อมูลต่าง ๆ (๒) ความสามารถด้านเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงชองคำ ข้อความ หรือรูปภาพ
การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์
หรือแบบจำลองต่าง ๆ


เจ้าพนักงานขนส่ง

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
(๑) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์
(๒) ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ
(๓) มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม
(๔) การแกั[ขปัญหาเฉพาะหน้า

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. – 18 ก.พ. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการขนส่งทางบก

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments