Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-3 ก.พ. 2565 รวม 48 อัตรา,

กรมการแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/16275/ หรือ
ตำแหน่ง: นายแพทย์,เภสัชกร,พยาบาลวิชาชีพ,นักรังสีการแพทย์,นักกายอุปกรณ์,นักเทคนิคการแพทย์,นักกายภาพบำบัด,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 10,840-23,100
อัตราว่าง: 48
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 3 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการแพทย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมการแพทย์

ด้วยกรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง ต่าง ๆ ของกรมการแพทย์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21000-23100 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เภสัชกร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พยาบาลวิชาชีพ

อัตราว่าง : 32 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักรังสีการแพทย์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักกายอุปกรณ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักเทคนิคการแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักกายภาพบำบัด

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840-12650 บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840-12650 บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายแพทย์

ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์


เภสัชกร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์


พยาบาลวิชาชีพ


นักรังสีการแพทย์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได็ในระดับเดียวกันในสาชาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค


นักกายอุปกรณ์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที,เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาซีพ จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์


นักเทคนิคการแพทย์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอนที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์


นักกายภาพบำบัด

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด


เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม,น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายที,ศึกษาวิชาสามัญ หรือประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิค เภสัชกรรม


เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจาก ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงทันตสาธารณสุข

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายแพทย์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะ งานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ปีองกันโรค และภัยสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้พ้นจากโรคภัยไซ้เจ็บ
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการ พัฒนาแนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา พ้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพื่อให้!ด้ องค์ความรู้ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ
(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน เฝัาระวัง รักษาโรค และฟืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
(๔) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตาม มาตรฐานทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธื้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานงานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที,ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานการแพทย์การควบคุมป้องกันโรค การฟินฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงาน ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที,สนใจ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที,เป็นประโยชน์และ สามารถนำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข แก,บุคลากร สาธารณสุขนักศึกษาและประชาชน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และ มีประสิทธิภาพ


เภสัชกร

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ทีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นที,ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) บริการทางเภสัชกรรมเภสัชสาธารณสุขเบื้องต้นเพื่อบรรลุผลการรักษา ป้องกันควบคุมโรค และประชาชนเกิดความปลอดภัยในการใช้ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(๒) คุ้มครองผู้บริโภคตรวจวิเคราะห์ประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นด้าน ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการได้มาตรฐานเป็นธรรมและความ ปลอดภัย
(๓) ศึกษาด้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยกำหนดแนวทาง ติดตามประเมินผลทางวิชาการเบื้องต้น เพื่อพัฒนางานเภสัชกรรมเภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค
(๔) จัดทำพัฒนามาตรฐาน แนวทางคู่มือเป้1องต้นทางเภสัชกรรมเภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของงาน
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานทีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ๋ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานเภสัชกรรมเภสัชสาธารณสุขการคุ้มครอง ผู้บริโภคในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยญาติ หน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบ ข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์
(๒) จัดเก็บข้อมูลให้บริการข้อมูลเบื้องต้นทางเภสัชกรรมเภสัชสาธารณสุข การคุ้มครอง ผู้บริโภคเพื่อให้สอดคล้องสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
(๓) สอนนิเทศ ฝ็กอบรม ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีทางเภสัชกรรมเภสัชสาธารณสุขการ คุ้มครองผู้บริโภคแก่นักศึกษาบุคลากรสาธารณสุขเพื่อให้มีความรู้ความเช้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง


พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติการพยาบาลขี้นพึ่นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาล แก่ผู้ใช้บริการเพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(๒) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้ การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
(๓) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแล ผู้ป่วย ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(๔) ส่งเสริม ป่องกัน ดูแลรักษา ฟืนฟูสุขภาพประชาขน หรือการบริการอืนๆ ทางด้านสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประขาขน
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที,รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันที่งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธตามที่กำหนด
(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก,บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) สอน แนะนำ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมขน เกี่ยวกับ การส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟืนฟูสภาพ เพื่อให้ประชาขนสามารถดูแลตนเองได้
(๒) ให้บริการซัอมูลทางวิชาการ จัดเก็บช้อมูลเบืองต้นเกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ หน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นักรังสีการแพทย์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพรังสีการแพทย์ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ขั้นพื้นฐานในการตรวจวินิจฉัยหรือการรักษาทางรังสีวิทยา และตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิคเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการตรวจรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสม
(๒) ช่วยปฏิบัติงานจัดระบบบริหารงานด้านเทคนิคและเครื่องมือด้านใดด้านหนึ่ง ทางรังสีวินิจฉัยรังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ตามบทบาทรังสีเทคนิคเพื่อพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์
และสาธารณสุข
(๓) ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและการรักษาทางต้านใด ด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัยรังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนางานด้าน รังสีการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้รับบริการ
(๔) ดำเนินการด้านเทคนิคในการป้องกันอันตรายจากรังสีและการกำจัดกากกัมมันตรังสี เพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยจากรังสี
(๕) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ร่วมประกอบการถ่ายภาพและฉายรังสี ในงานด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัยรังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน พัฒนางานด้านรังสีการแพทย์และสาธารณสุข
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานทีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธื้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงานที,เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้ข้อมูลเชิงวิชาการเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย และผู้สนใจตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้และการป้องกันอันตรายจากรังสีเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวผู้ป่วยเองและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
(๒) จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแกผู้ป่วยที,เข้ารับการบริการทางรังสี การแพทย์เพื่อความปลอดภัยสูงสุดชองผู้ป่วย

(๓) ส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางรังสีการแพทย์นำมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค ไปใชในการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางรังสีการแพทย์อย่างถูกต้องเหมาะสม และเกิดความปลอดภัย สูงสุดต่อชีวิตของผู้รับบริการ


นักกายอุปกรณ์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที,ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิขาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านกายอุปกรณ์ ภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นที่ใด้รับ มอบหมาย
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานตามขั้นตอน มาตรฐาน กฎเกณฑ์ด้านกายอุปกรณ์เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถ ช่วยเหลือตนเอง และมีความเป็นอยู่ในสังคมด้วยตนเองได้อย่างปกติสุข
(๒) รวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านกายอุปกรณ์ที,ไม่ซับซ้อน เพื่อประกอบการวางแผนหรือ จัดทำรายงานทางวิชาการ
(๓) ติดตามประเมินผล สรุปการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยทางด้านกายอุปกรณ์ เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจขอ้มูลและประเมินผลด้านกายอุปกรณ์ทีไมซับซ้อน เพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมถุทธตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกียวกับข้อมูล ข้อเทีจจริง แก,บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้บริการต้านกายอุปกรณ์ทีไม,ยุ่งยาก ซับซอน และแนะนำความรู้ด้านกายอุปกรณ์แก ผู้พิการ ผู้ป่วยประชาชนบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านกายอุปกรณ์
(๒) จัดเก็บข้อมูลด้านกายอุปกรณ์และให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแกบุคลากร หน่วยงานที, เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นแหล่งอ้างอิงที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย ด้นคว้า และนำไปใข้ประโยชน์ได้อย่าง รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
(๓) ส่งเสริม หรือประชาสัมพันธ์งานด้านกายอุปกรณ์ให้ทั่วถึง เพื่อให้ผู้พิการเข้าถึงบริการ อย่างมีคคุณภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที,ได้รับมอบหมาย


นักเทคนิคการแพทย์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ ภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับ มอบหมาย
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นพี่นฐาน ควบคุมระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำและ ทันเวลา
(๒) รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบืองต้นด้านเทคนิคการแพทย์ทีไม1ยุงยากซับช้อน เพื่อประกอบการวางแผนการจัดทำรายงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข
(๓) ติดตามประเมินผล สรุปการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สำรวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับช้อน เพื่อใซัเป็นข้อมูล
ในการวางแผนพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที,รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมถุทธี้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมถุทธตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงานที,เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที,ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้แก,ผู้ใช้บริการ ผู้ป่วย ญาติ ประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการ
(๒) สอน แนะนำ การปฏิบัติงาน แกบุคลากรด้านสาธารณสุขและนักศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ


นักกายภาพบำบัด

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ทีต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิขาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานทางด้านกายภาพบำบัด ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ให้บริการทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ใช้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ได้รับการบริการ ที่ถูกต้องเหมาะสม
(๒) คัดกรอง ตรวจ ประเมินทางกายภาพบำบัด วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การบริการทางกายภาพบำบัดเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ทันสถานการณ์และเวลา
(๓) บันทึกรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลเบื้องต้นทางกายบำบัด เพื่อพัฒนาการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพ
(๔) ส่งเสริม ปัองกัน ดูแลรักษา ฟินฟูสุขภาพประชาชน ด้วยวิชาชีพทางด้านกายภาพบำบัด เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที,รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) สอนแนะนำ ให้คำปรึกษา เบื้องต้นแก1ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชนและครอบครัว เกี่ยวกับการล่งเสริม ป้องกันดูแลรักษา สมรรถภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
(๒) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับด้านกายภาพบำบัดเพื่อให้ บุคลากรทีเกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการ ประชาชนได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆทีเป็นประโยชน์ในการดูแลตัวเอง การปฏิบัติงานที่สอดคล้องสนับสนุน ภารกิจของหน่วยงาน ใช้ประกอบการพิจาณากำหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ ขององค์กร


เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม1จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ให้บริการในงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคขํ่นพื่นฐาน แก่ผู้Iซับริการภายใต้การควบคุมกำกับของเภสัชกร เพื่อการบริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน
(๒) ดูแล บำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตาม มาตรฐาน
(๓) บันทึก จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง นำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
๒. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ข้อมูลและให้บริการทางวิชาการในเรื่องที่ไมซับช้อน เพื่อส่งเสริมความรั ความเข้าใจของผู้ใช้บริการ
(๒) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ


เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม,จำเป็นต้องใซ้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านทันตสาธารณสุข ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับมอบหมาย
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ให้บริการทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดี
(๒) จัดเตรียมดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและ เป็นไปตามมาตรฐาน
(๓) เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานและนำเสนอเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไป
๒. ด้านการบริการ
(๑) ให้ความรู้คำแนะนำข้อมูลกเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากแกบุคลากรที่เกี่ยวข้องหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน เพื่อให้มีความรูในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองและให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นได้
(๒) ประสานงานการทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมี ประสิทธิภาพ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการแพทย์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 3 ก.พ. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการแพทย์

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments