กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 มิ.ย. -14 มิ.ย. 2565

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 มิ.ย. -14 มิ.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลิงค์: https://ehenx.com/17048/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี (สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 มิ.ย. – 14 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดลพบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ด้วย จังหวัดลพบุรี โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสบุนวิชาการ ๗ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณลักษณะเฉพาะงานของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑.๒.๑ ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณซึ่งมีลักษณะที่เกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบบันทึก ย่อเรื่อง ตรวจหนังสือราชการ การเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ
๑.๖.๒ การเตรียมเอกสารการประชุม การจัดประชุม จัดทำเอกสารข้อมูลรวมทั้งงานบันทึกข้อมูล ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
๑.๒.๓ ร่วมพัฒนางานและสนับสนุนการดำเนินงานต้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
ม บุษย์
๑.๒.๔ ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๒.๕ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
๑.๒.๖ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานธุรการ

๑. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ดังนี้ – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ การเมีอง –    นโยบาย ภารกิจ กฎหมาย ระเบียบและบทบาทหน้าที่ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมบุษย์ และ สำนักงานส่งเสริมและสนับสบุนวิชาการ ๑-๑๑ –    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเดิม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเดิม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ ที่แก้ไขเพิ่มเดิม –    พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐ –    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ –    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Office
๒. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 275/3 หมู่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี15210 ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2565 – 14 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.036499184

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments