กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลสวนปรุง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-2 มิ.ย. 2565

กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลสวนปรุง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-2 มิ.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลสวนปรุง

ลิงค์: https://ehenx.com/17049/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 15,990-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (โรงพยาบาลสวนปรุง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 2 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสุขภาพจิต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลสวนปรุง

ด้วยกรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราขการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำ กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง ค่าตอบแทน ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะได้รับ การจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และคำสั่งกรมสุขภาพจิต ที่ ๘๐๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในการสรรหา เลือกสรรและลงนามใน สัญญาจ้างพนักงานราชการให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์ และกลุ่มในสังกัดกรมสุขภาพจิต เป็นผู้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15990- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15990- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่งได้แก่ การเลขานุการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ
๒) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวช้องกับตำแหน่ง/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า ๖ ปี


เจ้าพนักงานพัสดุ

๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงในสาชาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่งได้แก่ การบัญชี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ
๒) มีประสบการณ์โนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า ๖ ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้านการปฏิบัติการ
๑. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบจัด เตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมี หลักฐานตรวจสอบได้
๒. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการ ค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ
๓. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไวิใช้งานและอยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน
๔. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและ ปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
ด้านการบริการ
๑. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความราบรื่น
๒. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
๓. ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวช้องตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานพัสดุ

ด้านการปฏิบัติการ
๑. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซม และ บำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน
๒. ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้ เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
๓. ร่างและตรวจซื้อสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเป็น หลักฐานในการดำเนินงาน
๔. รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
๕. ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุเพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
๖. ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ด้านการบริการ
๑. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
๒. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลสวนปรุง  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครส่งทางไปรษณีย์มาที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒ อาคารอุบลรัตนราชกัญญา

โรงพยาบาลสวนปรุง โรงพยาบาลสวนปรุง เลขที่ ๑๓๑ ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่40100 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 – 2 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลสวนปรุง

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments