กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-14 มิ.ย. 2565

กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-14 มิ.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงกลาโหม

ลิงค์: https://ehenx.com/17050/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานพิมพ์,พนักงานสูทกรรม,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานสนับสนน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วโปชอง สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในตำแหน่ง พนักงานพิมพื่ กลุ่มงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา, พนักงานสูทกรรม กลุ่มงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา และ พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ จำนวน ๓ อัตรา ฉะนั้น อาลัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจาง ชองพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัตเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และฉบับแก้ไชเพื่มเดิม จงประกาศรับสมัครบุคคลเพอเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานพิมพ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานสูทกรรม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานพิมพ์

๑. เพศชาย/หญิง
๒ อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ปี-๔๕ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
๓. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที ๖ หริอเทียบเท่า
๔. สำเร็จการศึกษาประกาศนืยบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นลง (ปวส.) สาชาเทคนิคการพิมพ์ ธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่า ในสาชาวิชา ทีเกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
๕. มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๖. มีความสามารถในการลื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอิ่นได้ดี
๗. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
๘. สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาไหกับราชการ


พนักงานสูทกรรม

๑. เพศชาย/หญง
๒. อายุไม่ตำกว่า๑๘ ปี-๔๕ ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
๓. สำเวิจการศึกษาประกาศน็ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัดรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.),
ประกาศนึยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคหกรรมศาสตร์ และ สาขาการโรงแรม หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา ที่เกียวข้องกับลักษณะงาน
๔. ประสบการณ์ด้านประกอบอาหาร
๕. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
๖. สามารถอุท้คตน และเสยสละเวลาให้กับราชการ


พนักงานบริการ

เพศชาย
๒ อายุไม่ตากว่า๑๘ปี-๔๕ปี(นับถึงวันรับสมัคร)
๓. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓, สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖
๔. สำเร็จการศึกษาประกาศนืยบัตรวิชาซีพ (ปวซ.),ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เพศหญิง
๖ อายุไม่ตากว่า๑๘ ปี-๔๕ ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
๓. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที ๓, สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖
๔. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรว่ชาชีพ (ปวช.) 1ประกาศนืยบัตรวชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หริอเทียบเท่า
๕. มีความสามารถในการส์อสารและประสานงานกับหน่วยงานอี่นได้ดี
๖. สามารถปฎบัตงานนอกเวลาราชการได้
๗. สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาไท้กับราชการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานพิมพ์

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือ แบบพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ด้วยแท่น OFFSET
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเข้าเล่ม เย็บเล่มหนังสือและแบบพิมพ์ต่าง ๆ
๓. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมีอและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติงานอิ่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานสูทกรรม

๑. ประกอบอาหาร ท่าความสะอาดห้องครัว ภาชนะ และเครื่องใช้ต่าง ๆ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. ต้อนรับและบริการไนการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่างๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้น ๆ
๓. ปฏิบัติงานอิ่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานบริการ

เพศชาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด้านห้องประชุม ห้องรับรอง สโมสร แหล่งสมาคม และสถานทีสิน ๆ
ทีกำหนด
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ – ส่ง เอกสารและพัสดุ
๓. ต้อนรับและบริการในการอัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพัธีต่างๆ และผูที่มาใช้สถานที่นั้น ๆ
๔. ดูแลรักษา ทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินทีเกี่ยวช้อง
๕. ติดต่อราชการตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๖. ปฏิบติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

เพศหญิง

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด้านห้องประชุม ห้องรับรอง สโมสร แหล่งสมาคม และสถานที่อีน ๆ
ทีกำหนด
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ – ส่ง เอกสารและพัสดุ
๓. ต้อนรับและบริการในการจัดเสัยง งานเลยงรันรอง งานพิธีด่างๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้น ๆ
๔. ดูแลรักษา ท่าความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
๕. ตดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖. ปฏิบัติงานอนที่เกี่ยวกับราชการ หริอตามทีผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานพิมพ์

สอบวิชาการ ข้อสอบปรนัย (๕๐ คะแนน)
๑. วิชาพี้นฐาน ๒๐ ขอ (๒๐ คะแนน)
๑.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาดิ พ.ศ.๒๕๕๒
๑.๒ ความปลอดภัยในการทำงาน
๑.๓ มาตรการประหยัดพลังงาน
– ค่มีอการปฏิบัติการลดการใช้พลังงานสำหรับหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๔๗ – การประหยัดพลังงานใบสถานที่ทำงาน
๒. วิชาเฉพาะดำแหนุ่ง ๓๐ ข้อ (๓๐ คะแนน)
๒.๑ ความรัเบี้องด้นเกี่ยวกับการพิมพ์และสิ่งพิมพ์
๒.๑.๑ ความหมายและความสำคัญของการพิมพ์
๒.๑.๒ ความหมายและความสำคัญของประเภทสิ่งพิมพ์
๒.๑.๓ ประเภทชองการพิมพ์
๒.๒ งานในกระบวนการพิมพ์
๒.๒.๑ งานก่อนพิมพ์
๖.๒.๒ งานพิมพ์
๒.๒.๓ งานหลังพิมพ์
อัางอง : เอกสารสารการสอนรายวิชา ’■‘ความร้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์” ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ ของ มสร.
สอบทักษะการปฏิบัติ ะ (๕๐ คะแนน)
๑. การใช้แท่นพิมพ์ OFFSET สีเดียว
๒. การใช้เครื่องเย็บกระดาษ
สอบสัมภาษณ์ (ใช้เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน)
หมายเหตุ เนอหาที่ใช้สอบภาควิชาการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://odl.mod.§o.th/home.aspx หัวข้อประชาสัมพันธ์/การสรรหาและเลอกสรร พนักงานราชการของ สำนักงานสนับสบุน สำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม


พนักงานสูทกรรม

สอบวิชาการ ข้อสอบปรนัย (๕๐ คะแนน)
๑. วิชาสันฐาน ๒๐ ข้อ (๒๐ คะแนน)
๑.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาต พ.ศ.๒๕๕๒
๑.๒ ความปลอดภัยในการทำงาน
๑.๓ มาตรการประหยัดพลังงาน
–    คู่มือการปฎบีตการลดการใช้พลังงานสำหรับหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ พ.ค.๒๕๔๗
–    การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน
๒. วิชาเอพาะตำแหน่ง ๓๐ ข้อ (๓๐ คะแนน)
๖.๑ ความมุ่งหมายชองการถนอมอาหารในหน่วยจัดเลี้ยง
๖.๒ ประโยชน์ชองการถนอมอาหาร
๖.๓ หลักเกณฑในการถนอมอาหาร
๖.๔ สาเหตุชองการเน่าเสียชองอาหาร
๒.๕ วิธีการถนอมอาหาร
๒.๖ การระวังรักษาสภาพ แสะคุณสมบีดชองเสบียงอาหาร
๒.๗ ตัวอย่างการถนอมอาหารด้วยวิธีค่าง ๆ
๒.๘ ตัวอย่างการใช้สารกันบูดและปริมาณการใช้ในอาหารประเภทต่าง ๆ
อัางอิง ะ คู่มือวิชาสหโภชน์ปฏิบดี (๓. การถนอมอาหารในหน่วยจัดเลี้ยง) หลักสูตรอาชืพเพื่อเลื่อนฐานะ ชน?ในจ่าเอก (บริการ – สหโภชน์) โรงเรียนพลาธีการ กรมพลาธึการทหารเรือ
สอบทักษะการปฏบต : (๕๐ คะแนน)
๑. สามารถประกอบอาหารใด้
๒. สามารถแกะสลักมัก ผลไม้ และจัดผลไม้ลงภาชนะได้ถูกต้องสวยงาม
๓. สามารถจัดภาชนะบนโต้ะอาหารได้ถูกต้อง
๔. การจัดดอกไม’บนโต้ะอาหาร
๕. การจัดเครื่องดม และอาหารว่าง
สอบสัมภาษณ์ (ใช้เกณฑ่ผ่าน/ไม่ผ่าน)
หมายเหตุ เนี้อหาที่ใข้สอบภาควิชาการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://odl.mod.§o.th/home.aspx หัวข้อประชาสัมพันธ/การสรรหาและเลอกสรร พนักงานราชการชอง สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม


พนักงานบริการ

สอบวิชาการ ข้อสอบปรนัย (๕๐ คะแนน)
๑. วิชาพื้นฐาน ๒๐ ข้อ (๒๐ คะแนน)
๑.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาต พ.ก็.๒๕๕๒
๑.๒ ความปลอดภัยในการทำงาน
๑.๓ มาตรการประหยัดพลังงาน
–    คู่มือการปฏิบตการลดการใช้พลังงานสำหรับหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๔๗
–    การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน
๒. วิชาvaพา.ะศำแหนุ่ง ๓๐ ข้จ (๓๐ คะแนน)
๒.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ (เซพาะการรับ – ส่ง หนังลือราชการ)
๒.๒ คู่มือ – เทคนิคการใหับริการด้วยใจ “Service Mind”
๒.๓ ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาอุปกรณ์สำนักงาน
สอบทักษะการปฏิบีด : (๕๐ คะแนน)
๑. การจับจีบผ้าระบายโต้ะประชุม การจัดโต้ะประชุมและการจัดโต้ะอาหารรูปแบบต่าง ๆ
๒. การจัดโต้ะหมู่^ชาในพิธีต่าง ๆ การจัดดอกไนั^ชา
๓. วิธีการพับผ้าคลุมโต้ะ เก้าอี้จัดเลี้ยง
๔. การชักรีด
๕. การเกี่บรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์
สอบสัมภาษณ์ (ใช้เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงกลาโหม  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 14 มิ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0954548914

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงกลาโหม

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments