Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สนจ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ก.พ. -15 ก.พ. 2565

สนจ.เชียงใหม่

ลิงค์: https://ehenx.com/16278/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ก.พ. – 15 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดเขียงใหม่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดเขียงใหม่

ด้วยจังหวัดเขียงใหม่จะดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดเขียงใหม่ เพื่อปฏิบัติงานในกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงาน จังหวัดเชียงใหม่ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจ การบริหารงานของพนักงานราชการ และคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๖๓๗๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเขียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้า ส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเขียงใหม่ ผนวก จ. การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด เขียงใหม่ ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการใน ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดเขียงใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานวิชาการพัสดุ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานวิชาการพัสดุ

(๑) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ
(๒) ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแบบต่าง ๆ เข่น วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีการคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ
(๓) จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ได็โดยสะดวก
(๔) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
(๕) จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
(๖) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เข่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฟิกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับ การฟิกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตาม มาตรฐานและข้อกำหนด
(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิชาที่สอบ

พนักงานวิชาการพัสดุ

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน)
๑. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน แบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๑) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การปกครอง การบริหารราชการ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(๒) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
(๓) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(๔) กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(๕) กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(๖) กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(๗) ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
(๘) ระเบียบและประกาศเกี่ยวกับพนักงานราชการ
๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๑) กฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(๒) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบัญชีและการพัสดุ
(๓) ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณชองผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
(๔) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารพัสดุ ได้แก่ การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ
(๕) ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement ะ e – GP)
๒. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบ สัมภาษณ์รายบุคคล (Individual Interview) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท1วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และพฤติกรรม เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทั้งนี้ จังหวัดเขียงใหม่จะดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ก่อน และเมื่อผู้สมัครมีคะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ ๖๐ จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเช้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.เชียงใหม่  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมชำระค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบ ได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่50300 ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053112705

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สนจ.เชียงใหม่

แผนที่ file 1

Comments

comments