สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-18 มี.ค. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/16487/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-17,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศรับสมัครงาน

ลูกจ้างโครงการรายเดือน (สัญญาจ้างปีต่อปี) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 4 อัตรา กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-17500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*,ปริญญาโททุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

–    เพศชาย/หญิง
–    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขา
–    สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งพิง พูด อ่าน และเขียน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
–    มีความรู้/ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
–    มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมประชุมออนไลน์
–    สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ จดบันทึกรายงานการประชุม และสรุปประเด็นสำคัญ
–    สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ และเดินทางไปราชการต่างจังหวัดได้บางครั้งคราว
–    มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
–    มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
–    มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน เอาใจใส่งานที,รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี รักการเรียนรู้ มีปฏิภาณไหวพริบ และสามารถแก่ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

–    ปฏิบัติงานด้านวิชาการและสามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง
–    ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรับ ทุนและนักวิจัยไทย การจัดประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงาน การประชุมนำเสนอโครงการของ นักวิจัย การจัดเตรียมข้อมูลและจดสรุปรายงานการประชุม เป็นด้น
–    ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครด้วยตนเองได้ที ฝ่ายรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิดชู กองส่งเสริมและสนับสบุนการวิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช. 4 ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 – 18 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025791370

ต่อ 525 หรือ 506

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments