ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ 11 พ.ค. -25 พ.ค. 2565 รวม 9 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

ศาลปกครอง

ลิงค์: https://ehenx.com/16816/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ,พนักงานเดินหมาย,พนักงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 17,200-19,900
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 พ.ค. – 25 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ศาลปกครอง เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง

ด้วยสำนักงานศาลปกครองมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็น พนักงานราชการศาลปกครองในตำแหน่งต่าง ๆ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๗ ของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยพนักงานราชการศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แกไขเพิ่มเดิม ข้อ ๔ ของระเบียบ คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเงินค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓ และ ข้อ ๖ ของประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน ตำแหน่งและลักษณะงานเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานราชการศาลปกครอง ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๖ ของประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง การบริหารงานบุคคลพนักงานราชการศาลปกครอง ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ และคำสั่งสำนักงานศาลปกครอง ที่ ๕๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ประกอบ คำสั่งประธานศาลปกครองสูงสุด ที่ ๕/๒๕๖๕ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่องให้ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่ง จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17200- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานเดินหมาย

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17200- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


พนักงานคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19900- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานธุรการ

๒.๑ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี๋ในสาขาวิชาหรือทางพณิชยการ บัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
สำหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องศึกษาวิชาทางด้านบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือบริหารธุรกิจ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๒.๒ เป็นผู้พิการประเภท ความพิการทางการเคลื่อนไหว หรีอทางร่างกาย เท่านั้น ตามข้อ ๓ (๓) ของประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ (แกไขเพิ่มเดิม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕) และมีบัตรประจำตัวคนพิการ
๓. ความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่ต้องการ
๓.๑ มีความสามารถในการพิมพ์ภาษาไทยไม่น้อยกว่า ๓๕ คำ/นาที
๓๒ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ และการใช้ภาษาไทย
อย่างเหมาะสมแกการปฏิบัติหน้าที่
๓.๓ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๓.๔ มีความละเอียด รอบคอบ รับผิดขอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความแม่นยำ และ
รักษาความลับทางราชการ
๓.๕ มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการติดต่อประสานงาน รวมทั้งสามารถทำงานเป็นทีมได้
๓.๖ มีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแกการปฏิบัติหน้าที่
๓.๗ มีการมุ่งผลสัมฤทธึ๋ ปฏิบีตหน้าที่โดยยึดเป๋าหมายความสำเร็จขององค์กร
๓.๘ มีการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๓.๙ มีจิตสำนึกบริการ และยึดมั่นความถูกต้อง
๓.๑๐ มีการมองภาพองค์รวมเพื่อผลสำเร็จขององค์กร


พนักงานเดินหมาย

๒.๑ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไมตำกว่านี้ทุกลาชา จากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
๒.๒ ได้รับโบอบุญาตขับรถชนิดรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และใบอบุญาตจะต้องไม่หมดอายุนับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
๓. ความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่ต้องการ
๓.๑ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ อย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติหน้าที่
๓.๒ มีทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และสามารถไปยังพื้นที่ปฏิบัติงานได้
๓.๓ มีความรู้ในการดูแล บำรุงรักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้น
๓.๔ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก1การปฏิบัติงานในหน้าที่
๓.๕ มีความละเอียด รอบคอบ รับผิดขอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความแม่นยำ และ รักษาความลับทางราชการ
๓.๖ มีมบุษยสัมพันธ์และความสามารถในการติดต่อประสานงาน รวมทั้งสามารถทำงานเป็นทีมได้
๓.๗ มีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
๓.๘ มีการมุ่งผลสัมฤทธิ๋ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดเป้าหมายความสำเร็จขององค์กร
๓.๙ มีการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๓.๑๐ มีจิตสำนึกบริการ และยึดมั่นความถูกต้อง
๓.๑๑ มีการมองภาพองค์รวมเพื่อผลสำเร็จขององค์กร


พนักงานคอมพิวเตอร์

๓.๑ มีความรู้ความสามารถในการเขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานที่ได้วางแผน ไว้แล้ว ติดตั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูป ออกแบบและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล ทดสอบความถูกต้องของชุดคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของชุดคำสั่ง การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติ หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๒ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก,การปฏิบัติงานในหน้าที่
๓.๓ มีความละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความแม่นยำ และ รักษาความลับทางราชการ
๓.๔ มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการติดต่อประสานงาน รวมทั้งสามารถทำงานเป็นทีมได้
๓.๕ มีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแกการปฏิบัติหน้าที่
๓.๖ มีการมุ่งผลสัมฤทธิ๋ ปฏิบัติหน้าที่โดยอึดเป้าหมายความสำเร็จขององค์กร
๓.๗ มีการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๓.๘ มีจิตสำนึกบริการ และอึดมั่นความถูกต้อง
๓.๙ มีการมองภาพองค์รวมเพื่อผลสำเร็จขององค์กร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานธุรการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูล งานธุรการ และงานสารบรรณ เช่น รับ – ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล จัดเตรียมเอกสาร จดบันทึกรายงานการประชุม พิมพ์และคัดสำเนาหนังสือเอกสาร เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ บอบหมาย


พนักงานเดินหมาย

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนำส่งหมายด้วยตนเอง (By Hand) โดยพนักงานเดินหมายนำหมายไปวาง หรือปิดหมาย ตามคำสั่งของตุลาการศาลปกครอง จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จัดส่งสำนวนการโอนคดีทางพัสดุไปรษณีย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การติดตั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูป ปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของชุดคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาด ของชุดคำสั่ง เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานธุรการ

สำนักงานศาลปกครองจะดำเนินการสอบคัดเลือก โดยการทดสอบ ๒ ภาค ดังนี้
๔.๑ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
โดยจะดำเนินการทดสอบปฏิบัติการพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office version ๒๐๑๖ โดยจะทดสอบปฏิบัติการพิมพ์ ดังนี้
(๑) ทดสอบปฏิบัติการพิมพ์ด้วยการพิมพ์ภาษาไทย โดยมาตรฐานระดับการพิมพ์ ไม่นัอยกว่า ๓๕ คำ/นาที
(๒) พิมพ์หนังสือราชการ รายงานกระบวนพิจารณา คำสั่ง คำพิพากษา หรือข้อความ
ภาษาไทยตามรูปแบบที่กำหนด
๔.๒ ภาคความเหมาะลมกับดำแหนุ่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
โดยการประเมินบุคคลด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประกอบกับการสังเกตพฤติกรรมและทัศนคติที่ปรากฏ ชองผู้เข้าสอบ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเดิมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ การทำงานเป็นทีม บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง เป็นต้น


พนักงานเดินหมาย

สำนักงานศาลปกครองจะดำเนินการสอบคัดเลือก โดยการทดสอบ ๒ ภาค ดังนี้
๔.๑ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน
ส่วนที่ ๑ การทดสอบวิชาการ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยจะดำเนินการสอบ ข้อเขียน (ปรนัย) มีเนื้อหาวิชา ดังนี้
(๑) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม รวมถึงกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
(๒) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานเดินหมาย และระเบียบ ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒
(๓) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๔) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง และการใช้ภาษาไทย อย่างถูกต้องและเหมาะสม
(๕) ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
โดยผู้สมัครสอบต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ส่วนที่ ๑ การทดสอบวิชาการ ไม่ตำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิสอบในส่วนที่ ๒ การทดสอบปฏิบัติ
ส่วนที่ ๒ การทดสอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยจะดำเนินการทดสอบ ปฏิบัติทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์ในเส้นทางที่สำนักงานศาลปกครองกำหนด
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ส่วนที่ ๒ การทดสอบปฏิบัติ ไม่ตำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
๔.๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
โดยการประเมินบุคคลด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประกอบกับการสังเกตพฤติกรรมและทัศนคติที่ปรากฏ ของผู้เข้าสอบ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเดิมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ การทำงานเป็นทีม บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง เป็นต้น


พนักงานคอมพิวเตอร์

สำนักงานศาลปกครองจะดำเนินการสอบคัดเลือก โดยการทดสอบ ๒ ภาค ดังนี้
๔.๑ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะดำแหนุ่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๔.๑.๑ การทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบอัตนัย) (๔๐ คะแนน) มีเนื้อหาวิชา เช่น
(๑) การพัฒนาโปรแกรมระบบงานในลักษณะ Web Application
(๒) การวิเคราะห์ ออกแบบ และบริหารจัดการฐานข้อมูล
(๓) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) (๔) ระบบเครือข่ายและการสื่อสารคอมพิวเตอร์ (Network and Communication) (๕) การจัดการความปลอดภัยและความเลี่ยงด้านคอมพิวเตอร์
๔.๑.๒ การทดสอบปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์ (๕๐ คะแนน) เพื่อสื่อถึงทักษะและ ความรู้ความสามารถทางด้านการเขียนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ (ทดสอบเขียนโปรแกรม) ในลักษณะของ Web Application ด้วยภาษา PHP หรือ Asp.net ตามโจทย์ที่สำนักงานศาลปกครองกำหนด
๔.๒ ภาคความเหมาะลมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
โดยการประเมินบุคคลด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในด้านต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการออกแบบฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมลักษณะ Web Application Mobile Application หรือการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถในการปรับตัวเช้ากับผู้อื่น และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ศาลปกครอง  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. – 25 พ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”ศาลปกครอง

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments