สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-12 พ.ย. 2564 รวม 11 อัตรา,

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-12 พ.ย. 2564  รวม 11 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ลิงค์: https://ehenx.com/15597/ หรือ
ตำแหน่ง: งานด้านการเงินและสวัสดิการ,งานด้านการบันทึกข้อมูลและพิมพ์รายงานการประชุม,งานด้านโสตทัศนศึกษา,งานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,000-15,000
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เรื่อง รับสมัครบุคลากรจ้างเหมาเพื่อเสริมงานด้านนิติบัญญัติ

ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีความประสงค์จัดจ้างบุคลากรจ้างเหมาเพื่อเสริมงาน ด้านนิติบัญญัติ โดยจะพิจารณาบุคลากรจ้างเหมาๆ เป็นรายบุคคล จำนวน ๔ ตำแหน่ง (รวม ๑๑ อัตรา) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

งานด้านการเงินและสวัสดิการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


งานด้านการบันทึกข้อมูลและพิมพ์รายงานการประชุม

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


งานด้านโสตทัศนศึกษา

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


งานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

งานด้านการเงินและสวัสดิการ

ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน


งานด้านการบันทึกข้อมูลและพิมพ์รายงานการประชุม

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2. มีความสามารถในการพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 25 คำ และพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 25 คำ
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)


งานด้านโสตทัศนศึกษา

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา ทางช่างไฟฟ้า หรือช่างวิทยุ หรือช่างภาพ หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์


งานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์

ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

งานด้านการเงินและสวัสดิการ

๑. ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการต่าง ๆ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒. ปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๓. ปฏิบัติงานด้านการจำหน่ายและตรวจนับของที่ระลึกของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๔. ปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชีรายวันและนำเงินรายได้นำฝากธนาคาร
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


งานด้านการบันทึกข้อมูลและพิมพ์รายงานการประชุม

๑. ปฏิบัติงานด้านการบันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และสั่งพิมพ์งาน ทางเครื่องพิมพ์
๒. ปฏิบัติงานด้านการนำเข้าข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมประมวลผล โปรแกรม ฐานข้อมูล หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓. ปฏิบัติงานด้านการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
๔. ปฏิ,บตงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


งานด้านโสตทัศนศึกษา

๑. ปฏิบัติงานด้านการจัดวางระบบ การขอใช้ ติดตั้ง ควบคุม ดูแลและช่อมบำรุงเครื่องมือ โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานในการประชุมวุฒิสภา ประชุมคณะกรรมาธิการ คณะทำงาน ประชุมผู้บริหาร การจัดอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


งานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์

๑. ปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สมาร์ทโมบาย และระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่าง ๆ
๒. ปฏิบัติงานด้านการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดสำรอง กู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูล และปัองกันการสูญหายของข้อมูล
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

งานด้านการเงินและสวัสดิการ

๑. การออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งหนี้เมื่อขายสินค้า
(๕๐ คะแนน)
๒. การเรียกรายงานการขายสินค้าประจำวัน
(๕๐ คะแนน)
๓. การเรียกรายงานสต๊อกสินค้าคงเหลือประจำวัน
(๕๐ คะแนน)


งานด้านการบันทึกข้อมูลและพิมพ์รายงานการประชุม

๑) มีความรู้ทางด้านโปรแกรมชุด Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint) ๙๐ คะแนน
๒) พิมพ์ภาษาไทย ไม่น้อยกว่านาทีละ ๒๕ คำ
(๓๐ คะแนน)
๓) พิมพ์ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่านาทีละ ๒๕ คำ
(๓๐ คะแนน)


งานด้านโสตทัศนศึกษา

๑. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
– มีความรู้ความสามารถในการเชื่อมต่อโสตทัศนูปกรณ์ ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ ดังนี้
๑) ไมโครโฟนชุดประชุม และเครื่องขยายเสียง/
แหล่งจ่ายไฟ (๕๐ คะแนน)
๒) เครื่องขยายเสียง ลำโพงพร้อมขาตั้งลำโพง สายลำโพง
ไมโครโฟน และสายไมโครโฟน (๕๐ คะแนน)
๓) เครื่องฉายภาพ LCD คอมพิวเตอร์ และสายเชื่อมต่อ
ระหว่าง LCD กับคอมพิวเตอร์ (๕๐ คะแนน)


งานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์

๑) มิความรู้ความสามารถในการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์ การกู้คืนข้อมูลและการติดตั้ง โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (๑๐๐ คะแนน)
๒) มิความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาการใข้งานของ สมาร์ทโมบาย อาทิ Iphone, Tablet, Ipad สามารถ คิดตั้งแอพลิเคชัน IOS, Android, การตั้งค่าต่าง ๆ บนอุปกรณ์ ตลอดจนการโอนย้ายและการสำรองข้อมูล (๕๐ คะแนน)

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 1 สำนักบริหารงานกลาง กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2564 – 12 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.028319362

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments