กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบ 20 ส.ค. -31 ส.ค. 2564 รวม 36 อัตรา,

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  เปิดรับสมัครสอบ 20 ส.ค. -31 ส.ค. 2564  รวม 36 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ลิงค์: https://ehenx.com/15203/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการภูมิสารสนเทศ,นักวิชาการเผยแพร่,เจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่า,พนักงานจ้างเหมาบริการ,ปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน: 6,600-12,000
อัตราว่าง: 36
ปฏิบัติงานที่: เลย (สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ส.ค. – 31 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัคร

ประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นนักวิชาการภูมิสารสนเทศ นักวิชาการเผยแพร่ เจ้าหน้าที่โครงการแกไชปัญหาช้างป่า พนักงานจ้างเหมาบริการ และบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง มิความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น นักวิชาการ ภูมิสารสนเทศ นักวิชาการเผยแพร่ เจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่า พนักงานจ้างเหมาบริการ และ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานอนุรักษ์ และป้องกันรักษาป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมิรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเผยแพร่

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่า

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานจ้างเหมาบริการ

อัตราว่าง : 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 6600- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


ปฏิบัติงานอนุรักษ์ และป้องกันรักษาป่า

อัตราว่าง : 13 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

๑) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการศึกษาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือวิชาภูมิ สารสนเทศ มาไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
๒) สามารถใช้งานโปรแกรมทางด้านภูมิสารสนเทศได้
๓) สามารถใช้งานและนำเข้าข้อมูลจากเครื่องระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) ได้
๔) มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานที่ต้องใช้ภายในสำนักงาน MS Office เช่น Word, Excel, Power Point หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ทำ
๕) มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้การทำงาน พร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ
๖) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ทำงานเป็นทีมได้ดี ไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน
๗) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความชื่อสัตย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา
๘) สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น หรือ ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ หรือเข้ามา ศึกษาธรรมชาติได้


นักวิชาการเผยแพร่

๑) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
๒) มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานที่ต้องใช้ภายในสำนักงาน MS Office เช่น Word, Excel, Power Point หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ทำ
๓) ทักษะด้านภาษา สามารถลื่อสารภาษาไทยได้ดี สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าสามารถ สื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๔) มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้การทำงาน พร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ
๕) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ทำงานเป็นทีมได้ดี ไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน
๖) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความชื่อสัตย์ มีวินัย
๗) สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น หรือ ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ หรือเข้ามา ศึกษาธรรมชาติได้
๘) ตรงต่อเวลา


เจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่า

๑) สามารถใช้งาน Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
๒) ถ้ามีความสามารถทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
๓) สามารถลงพื้นที่ติดตาม เฝ็าระวัง และผลักดันช้างป่าได้ มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอันตราย
๔) สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี เคารพมติของทีมงาน สามารถนำเสนอความคิด และยอมรับพิง ความคิดเห็นผู้อื่น
๕) ถ้ามีความสามารถทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
๖) สามารถประสานงาน ติดต่อ สื่อสาร กับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
๗) มีความอดทน ขยัน เลียสละ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
๘) มีความพร้อมในการเข้าปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบ
๙) ตรงต่อเวลา


พนักงานจ้างเหมาบริการ
๑) หากสามารถใช้งาน Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้จะได้รับการพิจารณาเป็น พิเศษ
๒) สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี เคารพมติของทีมงาน สามารถนำเสนอความคิด และยอมรับฟ้ง ความคิดเห็นผู้อื่น
๓) สามารถประสานงาน ติดต่อ สื่อสาร กับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
๔) มีความอดทน ขยัน เลียสละ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
๕) มีความพร้อมในการเข้าปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบ
๖) ตรงต่อเวลา


ปฏิบัติงานอนุรักษ์ และป้องกันรักษาป่า

๑) เป็นผู้มีสมรรถนะร่างกายที่แข็งแรง พร้อมที่จะปฏิบัติงานลาดตระเวนในพื้นที่ป่าที่อาจจะเกิด อันตรายและเสี่ยงภัย สามารถดำรงชีพในป่าในระยะเวลานานได้
๒) หากสามารถใช้งาน Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๓) สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี เคารพมติของทีมงาน สามารถนำเสนอความคิด และยอมรับพิง
ความคิดเห็นผู้อื่น
๓) สามารถประสานงาน ติดต่อ สื่อสาร กับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
๔) มีความอดทน ขยัน เลียสละ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
๕) มีความพร้อมในการเข้าปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบ
๖) ตรงต่อเวลา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การสำรวจภูมิประเทศและการใช้งาน GPS การจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียม แผนที่ภูมิ ประเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลตามภารกิจงานในเชิงพื้นที่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ร่วมกับงานตามภารกิจ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบ
๑) รวบรวมข้อมูล Shape file การจัดการพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตว์ป่าหลวง ให้เป็นไปตามหลัก วิชาการ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ ควบคุมการใช้พื้นที่ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และนโยบายของ รัฐบาล รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือแนวทางเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
๒) ปฏิบัติงาน ประสานงาน ตลอดจนสนับสบุนการสำรวจการถือครองที่ดินทำกินของราษฎรใน เขตรักษาพันธุสัตว์ป่าภูหลวง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามแผนงานที่กำหนด ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ระเบียบ กฎหมาย และนโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือ แนวทางเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
๓) จัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ในพื้นที่
๔) จัดทำแนวเขตควบคุมพื้นที่เมื่อดำเนินการสำรวจการครอบครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่เขต รักษาพันธุสัตว์ป่าภูหลวงแล้วเสร็จ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกทำลายป่าเพิ่มเดิม
๕) ตรวจสอบพื้นที่ที่มีการขออนุญาตปลูกป่า ทำแหล่งนํ้าสัตว์ป่า แหล่งอาหารสัตว์ป่า
๖) แสวงหาข้อมูล และรวบรวมข้อมูล Shape file แปลงปลูกป่า พื้นที่ขออนุญาตดำเนินกิจกรรม ต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
๗) ปฏิบัติงานด้านภูมิสารสนเทศของเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าภูหลวง
๘) ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสบุน ช่วยเหลือการปฏิบัติงานควบคุมพื้นที่ทำกินตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ และพื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเดิม
๙) ถ่ายทอดวิชาการด้านภูมิสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่ผู้สนใจ
๑๐) ประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการพื้นที่กับส่วนที่เกี่ยวข้อง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นักวิชาการเผยแพร่

ปฏิบัติงานทางวิชาการเกี่ยวกับการเผยแพร่กิจกรรมและความรู้ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้ความรู้ทางวิชาการในการเผยแพร่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ความเคลื่อนไหวตลอดจน วิทยาการใหม่ๆของส่วนราชการ ทางสื่อมวลชน เช่น ทางวิทยุกระจายเลียง โทรทัศน์หนังสือพิมพ์เอกสารหรือส่ง ดีพิมพ์เป็นด้น จัดนิทรรศการ ซึ่งต้องใช้โสตวัสดุ เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ และการเผยแพร่โดยทางอื่น ตลอดจน การศึกษาวิเคราะห์ ทางวิชาการ เพื่อปรับปรุงวิธีการและการดำเนินงานเผยแพร่และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หน้าที่รับผิดชอบ
๑) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการและวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อใช้ประกอบ ในการ จัดทำแผนงานการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ของหน่วยงาน
๒) ศึกษา วิจัย ด้านการเผยแพร่กิจกรรมข่าวสาร ความรู้ และสรุปผลการศึกษาเพื่อใช้ประกอบ ในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการการดำเนินงาน เผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของ หน่วยงาน และเผยแพร่แก่หน่วยงานอื่น
๓) เรียบเรียงข่าวสาร บทความ เพื่อเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ และช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ
๔) จัดทำสื่อ เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของหน่วยงานแกกลุ่มเป้าหมายผ่านช่อง ทางการสื่อสารต่าง ๆ
๕) ดำเนินการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ และประสานงานการเผยแพร่กับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติแก่ประชาชนเกี่ยวกับความรู้และข่าวสารผลงานของหน่วยงาน ผ่านสื่อและ ช่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ


เจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่า

๑) เป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) ร่วมวางแผนกับเครือข่ายผู้นำชุมชนเพื่อป้องกันความเลียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนจาก กรณีช้างป่าออกมานอกพื้นที่อนุรักษ์
๓) ประสานงานกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ทำงานแบบบูรณาการร่วมกันแก้ปัญหาช้างป่า ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์
๔) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนแนะ แนวทางในการดูแลขีวิต และทรัพย์สินเบื้องด้น
๕) เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับช้างป่า เพื่อนำมาสู่การจัดการ แก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นระบบ
๖) ร่วมติดตาม เฝ็าระวัง และผลักดันช้างป่า ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ร่วมกับผู้นำชุมชน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


พนักงานจ้างเหมาบริการ

ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคคลากรของเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าภูหลวง ให้เป็นไปตาม นโยบาย แนวทางปฏิบัติของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพืช และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบ
๑) ปฏิบัติหน้าที่ในงานธุรการ งานช่าง งานรักษาความสะอาด หรือ งานเวรยามรักษาความ ปลอดภัย ฯลฯ
๒) ปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


ปฏิบัติงานอนุรักษ์ และป้องกันรักษาป่า

สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำในการเดินลาดตระเวน ป้องกัน ปราบปราม การกระทำ ผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับป่าไม้ พร้อมบันทึกผลการลาดตระเวน ติดตาม จับกุมผู้ต้องหา นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อ ดำเนินคดี ทำหน้าที่เฝ็าระวังไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ มีการตรวจสอบตรวจยึด จัดทำบัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับของ กลาง หาข่าวเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ประสานงานเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติการ ปราบปรามผู้บุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สร้างเครือข่ายการดูแลรักษาป่า ตลอดจนสำรวจทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงแนวเขต และประกาศเป็นพื้นที่ อนุรักษ์ ติดต่อประสานงานและรับ – ส่งข้อมูลทางวิทยุสื่อสารและสื่ออื่นๆที,เกี่ยวข้องของทางราชการ และ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบ

๑) เป็นผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่าในการปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า ๒) ปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าภูหลวง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
๓. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ ข้อบังคับ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ พืช เกี่ยวกับ การจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

สอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
๑. ทดสอบการใช้งานโปรแกรมภูมิสารสนเทศ GIS
๒. ทดสอบการใช้งานเครื่องกำหนดตำแหน่งพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)


นักวิชาการเผยแพร่

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
ทดสอบการวิ่งระยะทาง ๒ กิโลเมตร เกณฑ์คะแนนจะแบ่งตามเพศ และช่วงอายุ (เอกสาร หมายเลข ๒) โดยอ้างอิงตามเกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบการวิ่ง ระยะทาง ๒ กิโลเมตร การเลือกสรรพนักงาน ราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช

สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าภูหลวง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ความรู้เกี่ยวกับนันทนาการ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ งานด้านการประชาสัมพันธ์
๓. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ ข้อบังคับ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ พืช เกี่ยวกับ การจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
– สร้างชิ้นงานเพื่อสื่อความหมายด้านการอนุรักษ์


เจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่า

ทดสอบการวิ่งระยะทาง ๒ กิโลเมตร เกณฑ์คะแนนจะแบ่งตามเพศ และช่วงอายุ (เอกสาร หมายเลข ๒) โดยอ้างอิงตามเกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบการวิ่ง ระยะทาง ๒ กิโลเมตร การเลือกสรรพนักงาน ราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช


พนักงานจ้างเหมาบริการ

ทดสอบการวิ่งระยะทาง ๒ กิโลเมตร เกณฑ์คะแนนจะแบ่งตามเพศ และช่วงอายุ (เอกสาร หมายเลข ๒) โดยอ้างอิงตามเกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบการวิ่ง ระยะทาง ๒ กิโลเมตร การเลือกสรรพนักงาน ราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช


ปฏิบัติงานอนุรักษ์ และป้องกันรักษาป่า

สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)
๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าภูหลวง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับการใช้แผนที่ เข็มทิศ และเครื่องกำหนดตำแหน่ง พิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)
๓. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ ข้อบังคับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครและยื่นหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่

สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments