สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 มี.ค. 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 มี.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/16486/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 16,400-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศภารกิจวิเทศสัมพันธ์การวิจัย (วท.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เรื่อง สมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเทศสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16400- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเทศสัมพันธ์

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา
๒. เพศ ชาย/หญิง
๓. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
๔. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งพิง พูด อ่าน และเขียน สามารถแปลและจับใจความ สำคัญได้ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านต่างประเทศจะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ
๕. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint และโปรแกรมประชุมออนไลน์
๖. มีความรับผิดชอบในหน้าที่และช่วยเหลือส่วนรวม ขยัน ชื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม
๗. สามารถปฏิบัติหน้าที่ล่วงเวลาได้
๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเทศสัมพันธ์

    ปฏิบัติงานด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ หมายรวมถึงการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมกับ ต่างประเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ แนวโน้ม และทิศทางการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการติดต่อประสานงานหน่วยงานไทยและต่างประเทศ การจัดประชุมระหว่างประเทศ การรับรอง อาคันตุกะต่างประเทศ การจัดเตรียมข้อมูลและจดสรุปรายงานการประชุม เป็นด้น
•    ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำวิจัยในประเทศไทย แปลและสรุป รายงานภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย และการจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวโหลดใบสมัคร กรอกข้อมูล แนบรูใ]ถ่ายและเอกสารใ]ระกอบการรับสมัครที่ลงนาม รับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วนแล้ว ส่งไปที่ E-mail: irr@nrctgo.th ภายในกำหนดรับสมัคร โดยเจ้าหน้าที่จะ ติดต่อให้นำส่งเอกสารตัวจริง พร้อมสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments