กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-21 มี.ค. 2565

กระทรวงการต่างประเทศ  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-21 มี.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/16485/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-25,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเช้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน ประเภทบุคคลธรรมดา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลึกษาและวิชัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้วยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีศวามประสงค์ จะรับสมัครบุคคลเขารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน ประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ด้งนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17500-25000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

๒.๑ สัญชาติไทย
๒.๒ สำเร็จการศึกษาระคับปริญญาโทขึ้นไป โดยในระคับปริญญาตรีและ/หรือโท ต้องจบในสาขานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์ หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีความรู้และ/หรือประสบการณ์การทำงานในด้านกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ กฎหมายองค์การการค้าโลก (World Trade Organization) กฎหมายภาษีและ/หรือด้านการวิเคราะห์ เศรษฐกิจมหภาคจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๒.๓ มีความสามารถในการใข้ภาษาอังกฤษในระคับดีมาก
๒.๔ สามารถค้นคว้าและศึกษาข้อมูลเซิงเปรียบเทียบ
๒.๕ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว (Word, Excel และ PowerPoint)
๒.๖ มีความขยัน อดทน สามารถทำงานนอกเวลาราชการ ทำงานภายใต้ความกดด้น และทำงานเป็นทีมได้
๒.๗ ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำ ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ
๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยลูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือเพราะ กระทำความผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

๓. หน้าที่ความรับผิดชอบและชอบเขตชองงาน
๓.๑ ศึกษาเซิงเปรียบเทียบในประเด็นดังต่อไปนี้ ตลอดจนเสนอแนวทาง
การเตรียมการท่าทีไทยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
๓.๑.๑ พันธกรณีด้านการคุ้มครองการลงทุนในความตกลงเพื่อการส่งเสริม และคุ้มครองการลงทุนและความตกลงการค้าเสรีของประเทคต่างๆ
๓.๑.๒ ข้อพิพาทด้านการค้าภายใต้ความตกลง WTO
๓.๑.๓ พัฒนาการกฎหมายภาษของไทยและประเทศต่างๆ หรือ
๓.๑.๔ นโยบายเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ รวมถึงมาตรการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการแข็งขันของประเทศต่างๆ
๓.๒ ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้ เพื่อเสนอแนะแนวทาง ในการปรับปรุงนโยบายและ/หรือกฎระเบียบของไทยที่เกี่ยวข้อง
๓.๒.๑ กฎระเบียบของไทยและของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือ
๓.๒.๒ ประเด็นสำคัญของเศรษฐกิจโลก ภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ เข่น G20 WEF UN OECD
๓.๓ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านการคุ้มครองการลงทุนระหว่าง ประเทศ คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลการคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศ หรือคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในด้านสารัตถะและด้านอื่นๆ
๓.๔ จัดเตรียมข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการเจรจาจัดทำความตกลง เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนและความตกลงการค้าเสรี หรือความตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๓.๕ สนับสนุนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดต่อประสานงาน เข้าร่วม การประชุม จัดทำสรุปการประชุม และจัดการหารือกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
๓.๖ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 – 21 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments