กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ส.ค. 2564

กรมการขนส่งทางบก  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/15326/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ขนส่ง
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,500-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการขนส่งทางบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการตรวจจับความเร็วรถ โดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเดิม ๒ อัตรา)

ด้วยกรมการขนส่งทางบก กองตรวจการขนส่งทางบก มีความประสงค์จะเปิดรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะและ รถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเดิม ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง จำนวน ๒ อัตรา โดยปฏิบัติงานประจำ ณ กองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ขนส่ง

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10500- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ขนส่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑) การศึกษาไม่ตํ่ากว่าจุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๒) มีสัญชาติไทย
๓) มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบุรณ์ขึ้นไป
๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๕) ต้องเป็นบุคคลที่แพทย์แผนปัจจุบันรับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็น โรคติดต่อร้ายแรงและเป็นที่รังเกียจของสังคม ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม,สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตพื่นเฟิอน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือน โดยต้องแนบเอกสารใบรับรองแพทย์ทุกคนที่ระบุวันที่ตรวจร่างกายไม่เกิน ๓0 วัน
๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ไน พรรคการเมือง
๗) ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศึลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๙) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ
๑๐) เป็นเพศชายต้องไม่เป็นผู้มีภาระผูกพันทางทหาร
ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ ส่วนท้องถิ่น
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้าสอบได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๘๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และ ความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ และในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวชเป็น พระภิกษุ สามเณรในภายหลังก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน หากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ขนส่ง

๒.๑ เป็นผู้สนับสนุนช่วยงานผู้ตรวจการในการปฏิบัติภารกิจด้านการบังคับใช้กฎหมาย โดยปฏิบัติงานภาคสนามในการตั้งจุดตรวจจับความเร็วด้วยกล้องตรวจจับความเร็วระบบแสงเลเซอร์แบบมีอถือ เพื่อตรวจจับความเร็วของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ตลอดจน สนับสนุนภารกิจในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
๒.๒ ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลของรถที่ได้ทำการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอผู้ควบคุมการ ตรวจจับ
๒.๓ จัดทำหนังลือแจ้งให้ผู้ขับรถไปพบนายทะเบียนเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย โดยนำเสนอผู้ควบคุมการตรวจจับ
๒.๔ บันทึกข้อมูลรายละเอียดการส่งหนังสือให้ผู้ขับรถไปพบนายทะเบียน
๒.๕ รวบรวมเอการและหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด รวมทั้ง ติดตามรายงานผลการดำเนินคดี
๒.๖ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการ และสถิติผู้ถูกดำเนินคดี
๒.๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการขนส่งทางบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ 

กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก อาคาร 3 ชั้น 4 ฝ่ายตรวจการ กองตรวจการขนส่งทางบก ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022718879

ต่อ 3432 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการขนส่งทางบก

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments