ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-18 มี.ค. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

ป.ป.ช.

ลิงค์: https://ehenx.com/16484/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 16,785-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ป.ป.ช. เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16785- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานทั่วไป

๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
๒) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๓) เคยปฏิบัติงานด้านการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๔) มีความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานทั่วไป

๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกข้อมูล งานพัสดุ เป็นต้น
๓.๒ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์ การบำรุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้อง เล็กๆน้อยๆในการใช้รถยนต์ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารตามความเหมาะสม
๓.๓ ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๖.๑ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๒๐๐ คะแนน) ดังนี้
๖.๑.๑ สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียนตามเนื้อหาวิชาดังต่อไปนี้
๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๑
๒) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใซ้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓) ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ และงานพัสดุ
๔) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๕) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
๖) ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ช.
๖.๑.๒ สอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานทั่วไป โดยวิธีการสอบปฏิบัติจากการขับรถยนต์ การบำรุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์
๖.๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเดิมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และ บุคลิกภาพ เป็นต้น
ทั้งนี้จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถทีใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อ สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทีใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐) จึงมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ป.ป.ช.  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร 88/22-24 หมู่ที่ 1 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 – 18 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.034119984

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”ป.ป.ช.

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments