กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ส.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมบังคับคดี

ลิงค์: https://ehenx.com/15235/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชัยนาท (สำนักงานบังคับคดีชังหวัดชัยนาท)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมบังคับคดี เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเสือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเช้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเขาปฏิบัติง่านเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานคูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำสำนักงานบังคับคดี จังหวัดชัยนาท จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อใปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักจัดการงานทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๓.๑ รับแจ้งข้อมูล คัดกรอง บันทึกรายละเอียด พิจารณาแนวทางการให้คำแนะนำความ
ช่วยเหลือ ส่งต่อ รวมถึงประสานงานการตำเนินงานกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
๓.๒ ประสานทารปฏิบัติงานกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอื่นของรัฐ องค์การเอกชน สมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มหรือหมู่คณะภาคประชาชน ในการแก้ไข ปัญหาข้อร้องทุกข์ เพื่อให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย
๓.๓ ให้ข้อมูล คำแนะนำเรื่องการไกล่เกลี่ยแก่ประชาซน
๓.๔ รวบรวมสถิติคดีไกล่เกลี่ย จัดหมวดหมู่ ประมวลผลเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการหรือ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป
๓.๕ จัดทำรายงานการไกล่เกลี่ย และรายงานเจ้าหน้าที่
๓.๖ จัดทำสำนวนไกล่เกลี่ย
๓.๗ จัดทำสารบบงานไกล่เกลี่ย
๓.๘ ติดต่อประสานกับคู่ความ ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย แจ้งวัน เวลา และสถานที่ ไกล่เกลี่ยให้ทราบ
๓.๙ ชัดทำหนังสือเชิญคู่ความมาทำการไกล่เกลี่ยตามวันเวลาที่กำหนด
๓.๑๐ ชัดทำสถิติการไกล่เกลี่ยรายเดือน
๓.๑๑ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของผู้ไกล่เกลี่ยที่กรมบังคับคดีมีคำสั่งแต่งตั้ง
๓.๑๒ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ลงรับคำร้อง คำขอ ชัดทำบัญชีบัดไกล่เกลี่ย อำนวย ความสะดวกระหว่างการไกล่เกลี่ย ลงนัดไกล่เกลี่ย ฯลฯ
๓.๑๓ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมบังคับคดี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ 

สำนักงานบังคับคดีชังหวัดชัยนาท สำนักงานบังคับคดีชังหวัดชัยนาท เลขที่ ๒๙๙ ถนนชัยณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมบังคับคดี

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments