รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 ก.ย. 2564 รวม 8 อัตรา,

รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 ก.ย. 2564 รวม 8 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

รถไฟฟ้ากรุงเทพ

ลิงค์: https://ehenx.com/15236/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม-เก็บข้อมูล(สายสีน้ำเงิน),เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบงานซ่อมบำรุง,ช่างเทคนิคระบบอาณัติสัญญาณและระบบประตูกั้นชานชาลา(สายสีม่วง),วิศวกรระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม-เก็บข้อมูล(สายสีน้ำเงิน)
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิศวกร ระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม-เก็บข้อมูล (สายสีน้ำเงิน)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบงานซ่อมบำรุง

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ช่างเทคนิค ระบบอาณัติสัญญาณและระบบประตูกั้นชานชาลา (สายสีม่วง)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


วิศวกร ระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม-เก็บข้อมูล (สายสีน้ำเงิน)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิศวกร ระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม-เก็บข้อมูล (สายสีน้ำเงิน)

 • อายุ 25-32 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า โดยผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน หรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2  ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
 • มีทักษะในการวางแผน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
 • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบงานซ่อมบำรุง

 • เพศชาย อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขา วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม ครุศาสตร์
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปีในด้านงานงานซ่อมบำรุง หรือการควบคุมคุมการทำงานของระบบเครื่องจักร
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office, SAP
 • มีทักษะในด้านการสื่อสารและประสานงาน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

ช่างเทคนิค ระบบอาณัติสัญญาณและระบบประตูกั้นชานชาลา (สายสีม่วง)

 • เพศชาย อายุ 22-32 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์  ไฟฟ้ากำลัง  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีทักษะในการวางแผน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ อ่านเขียน พูด พอใช้
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น  Microsoft Office
 • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้      
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

วิศวกร ระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม-เก็บข้อมูล (สายสีน้ำเงิน)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • อายุ 25-32 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า โดยผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน หรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2  ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
 • มีทักษะในการวางแผน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
 • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วิศวกร ระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม-เก็บข้อมูล (สายสีน้ำเงิน)

 • รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุมเก็บข้อมูล
 • ควบคุมงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ
 • รับผิดชอบดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุมเก็บข้อมูล
 • ให้บริการด้านวิศวกรรมและ/หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบงานซ่อมบำรุง

 •  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะศูนย์รายงานความขัดข้อง(Fault Reporting Center)
 •  ปฏิบัติหน้าที่ในการรับแจ้งซ่อมอุปกรณ์ที่ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการเดินรถ
 •  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใบงานซ่อมบำรุง(Work Order) ในระบบฐานข้อมูลซ่อม   บำรุงและจัดเก็บเอกสารใบสั่งงานให้มีข้อมูลครบถ้วน
 •  สนับสนุนและติดตามงานซ่อมบำรุง ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย

ช่างเทคนิค ระบบอาณัติสัญญาณและระบบประตูกั้นชานชาลา (สายสีม่วง)

 • ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงแก้ไข ของระบบอาณัติสัญญาณและระบบประตูกั้นชานชาลา
 • ควบคุมการดำเนินการซ่อมบำรุงโดยผู้รับเหมาซ่อมบำรุงช่างตามสัญญาซ่อมบำรุง
 • ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือคู่มือปฏิบัติงาน
 • ดำเนินการบันทึกข้อมูล และประวัติการซ่อมบำรุงให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 • สนับสนุนการดำเนินการงานระบบจัดการคุณภาพ ระบบจัดการความปลอดภัย ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานและพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิศวกร ระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม-เก็บข้อมูล (สายสีน้ำเงิน)

 • รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุมเก็บข้อมูล
 • ควบคุมงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ
 • รับผิดชอบดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุมเก็บข้อมูล
 • ให้บริการด้านวิศวกรรมและ/หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 30 ก.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “รถไฟฟ้ากรุงเทพ

แผนที่ เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments