กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ส.ค. 2564

กรมบัญชีกลาง  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมบัญชีกลาง

ลิงค์: https://ehenx.com/15237/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมบัญชีกลาง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัคร

ประกาศกองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาโท)

ตามประกาศกองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาโท) จำนวน ๑ อัตรา ที่ได้กำหนดรับสมัครออกไปถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น
กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง มีความประสงค์ ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาโท) ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

(๑) เป็นผู้!ด้รับวุฒิการศีกษาระดับปริญญาโท สาขานิติศาสตร์
(๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word Excel PowerPoint เป็นอย่างดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมบัญชีกลาง  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ส่งจดหมายสมัครทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) พร้อมแนบหลักฐาน ประกอบการสมัครจ่าหน้าซองมาที่ กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ชั้น ๕ กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ วงเล็บมุมซอง บนขวา สมัครงานตำแหน่งนิติกร (ปริญญาโท) โดยจะถือเอาวันและเวลาที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา เป็นสำคัญ หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณาเอกสารของผู้นั้นโดยเด็ดขาด หรือ ส่งเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุในช่อง Subject: ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร _ชื่อ – สกุล (ตัวอย่างเช่น นิติกร _ นายใจดี มีสุข) พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ทั้งหมดในรูปแบบ “PDF File” จำนวน ๑ File เท่านั้น และต้องมีขนาดไม่เกิน ๒๐ MB โดยส่งมาที่ E-Mail: paweensutha@gmail.com หรือ๓.๑.๓ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานในวันและเวลาราชการ โดยภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ กองความร่วมมือและ ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ชั้น ๕ 

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

อย่างไรก็ดี กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเองดังกล่าว ต้องเป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ว่าด้วยการกำหนดพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมบัญชีกลาง

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments