กศน. เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 ก.ย. 2564 รวม 16 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กศน.

ลิงค์: https://ehenx.com/15463/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานบริการ,คนสวน,ยามรักษาความปลอดภัย
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 9,000-15,000
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (สถาบัน กศน. ภาคใต้)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กศน. เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการศึกษา

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,680 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,000 บาท

คุณวุฒิ : ป.6


คนสวน

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,000 บาท

คุณวุฒิ : ป.6


ยามรักษาความปลอดภัย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,000 บาท

คุณวุฒิ : ป.6

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

 ได้รับหรือคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือมีความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา และ/หรือมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน การบริหารโครงการ การรายงานข้อมูล สารสนเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ


นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ได้รับปริญญาตรีหรือวมือย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพหรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ สาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความ รับผิดชอบละลักษณะงานที่ปฏิบัติ


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่หน่วยงานเห็นว่า เหมาะสมกับหน้าความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ และ/หรือมีความรู้ความชำนาญงานและประสบการณ์ ทางด้านโสตทัศนศึกษา..


พนักงานขับรถยนต์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. เพศชายสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 55 ปี
2. ต้องมีความประพฤติเรียบร้อย บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีสุขภาพแข็งแรงเหมาะสมกับ ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
3. ต้องเสาเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และสามมารถบันทึกรายงานสรุป การปฏิบัติงานได้
4. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานเซ่บตา บอดสีหัวใจผิดปกติความดันโลหิตหรือโรคสังคมรังเกียจ
5. ต้องไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ ไม่เป็นผู้ติดยาหรือสารเสพติดให้โทษโดยจะต้องมีใบรับรองแพทย์มา
6. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก/ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
7. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษคดีอาญาใดๆมาก่อน
8. ต้องพ้นพันธะทางทหาร/ผ่านการเกณฑ์ทหาร/ทหารผ่านศึก
9. ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ในประเภทที่กำหนด และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
10. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
11. เป็นผู้มีถิ่นฐานที่อยู่แน่นอน


พนักงานบริการ

 1. เพศหญิงสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 55 ปี
2. ต้องมีความประพฤติเรียบร้อยบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีสุขภาพแข็งแรงเหมาะสมกับ ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
3. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และสามมารถบันทึกรายงานสรุปการ ปฏิบัติงานได้
4. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคสังคมรังเกียจ
5. ต้องไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ ไม่เป็นผู้ติดยาหรือสารเสพติดให้โทษโดยจะต้องมีใบรับรองแพทย์มา
6. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก/ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
7. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษคดีอาญาใดๆมาก่อนยกเว้นความผิดเกี่ยวกับลหุโทษ
8. เป็นผู้มีถิ่นฐานที่อยู่แน่นอน


คนสวน

 1. เพศชายสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 55 ปี
2. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ หรือเป็นผู้ติดยา หรือสารเสพติดให้โทษโดยจะต้องมี ใบรับรองแพทย์มาแสดง
2. ต้องมีความประพฤติเรียบร้อย บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีสุขภาพแข็งแรงเหมาะสมกับ ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
3. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า. และสามมารถบันทึกรายงานสรุปการ ปฏิบัติงานได้
4. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านดูแลสวนและงานเกษตรไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษคดีอาญาใดๆมาก่อนยกเว้นความผิดเกี่ยวกับลหุโทษ
7. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
8. เป็นผู้มีถิ่นฐานที่อยู่แน่นอน


ยามรักษาความปลอดภัย

 1. เพศชายสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีและไม่เกิน 55 ปี
2. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นผู้ติดยาหรือสารเสพติดให้โทษโดยจะต้องมี ใบรับรองแพทย์มาแสดง
3. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษคดีอาญาใดๆมาก่อนยกเว้นความผิดเกี่ยวกับลหุโทษ
4. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และสามารถบันทึกรายงานสรุป การปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลาการปฏิบัติงานได้
5. ต้องพ้นพันธะทางทหาร/ผ่านการเกณฑ์ทหาร/ทหารผ่านศึก
6. เป็นผู้มีถิ่นฐานที่อยู่แน่นอน

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กศน.  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครรับและยื่นเอกสาร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองณ

สถาบัน กศน. ภาคใต้ สถาบัน กศน. ภาคใต้ อาคารสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.074336071

ดาวน์โหลดไฟล์ “กศน.

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments