สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-8 ต.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2

ลิงค์: https://ehenx.com/15465/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (โรงเรียนสิริรัตนาธร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เปิดรับสมัคร

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร

เรื่อง รับสมัครคัดเลีอกลูกจ้างขัวคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้วยโรงเรียนสิริรัตนาธร สัานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ มีความประสงค์ รับสมัครคัดเลีอกลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ อาศัยความตามหนังสิอสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓001๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ และคำส์งสำนักงาน คณะกรรมกาวิการศึกษา ขันพนฐาน ท ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจปฎืบัดิ ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์วิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัควิคัดเลีอกบุคคลตามรายละเอียด ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูผู้สอน

อัตราว่าง : 5 อัตรา

1. ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
2. ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
3. ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ครูผู้สอน

1) เพศชาย/หญิง
2) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรบง
3) มีความประพฤติดี และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่อยู่ในระหว่างต้องคดีความ
4) อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี นับถึงวันรับสมัคร
5) ถ้ามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6) มีวุฒิปริญญาตรีตรงตามตำแหน่งที่สอน
7) มีความวิริยะอุตสาหะ พัฒนาความก้าวหน้าในงานที่ทำอย่างสม่ำเสมอ สามารถอุทิศตน ให้กับการทำงานของโรงเรียนและราชการโดยรวมได้ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล

โรงเรียนสิริรัตนาธร โรงเรียนสิริรัตนาธร ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 – 8 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments