กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบ 1 พ.ย. -5 พ.ย. 2564 รวม 10 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลิงค์: https://ehenx.com/15601/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการพัฒนาชุมชน,นิติกร,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน: 10,000-15,000
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 พ.ย. – 5 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพี่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติหน้าที่ประจ้าสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

ด้วยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จะรับสมัครบุคคลเพี่อสรรหาและเลือกสรรพนักงาน จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติหน้าที่ประจ้าสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร อาศัยอำนาจ ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. เอ๕๕๙ ข้อ ซิ๕ จิงประกาศรับสมัครบุคคลเพี่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน ตำเนินงาน (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติหน้าที่ประจ้าสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครโดยมีรายละเอียด ดังต่อโปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการพัฒนาชุมชน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบแม่นยำ


นักจัดการงานทั่วไป

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint จะต้องมี ความสามารถใช้ได้เป็นอย่างดีมาก
3. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน
5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
6. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบแม่นยำ
7. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติในหน้าที่


นักวิชาการพัสดุ

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint จะต้องมี ความสามารถใช้ได้เป็นอย่างดีมาก
3. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน
5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
6. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบแม่นยำ
7. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติในหน้าที่


นักวิชาการพัฒนาชุมชน

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
2. มีความรู้ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์
3. มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาไทยดีเยี่ยม
4. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint จะต้องมีความสามารถใช้ได้เป็นอย่างดีมาก
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการประสานงาน


นิติกร

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย
2. มีความรู้ในเรื่องกฎหมาย และมีความสามารถในการใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint จะต้องมี ความสามารถใช้ได้เป็นอย่างดีมาก


เจ้าพนักงานธุรการ

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเลขานุการ การขาย การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint จะต้องมี
ความสามารถใช้ได้เป็นอย่างดี
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติหน้าที่
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง


พนักงานขับรถยนต์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
2. ไม่เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมา หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาท
3. มีความประพฤติเรียบร้อย พร้อมทั้งมีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิตสูงตาบอดสีหรือหัวใจผิดปกติ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ โดยมีใบรับรองแพทย์
4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจำคุก เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษ
6. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
7. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างหรือพนักงานของส่วนราชการ ของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
8. รู้จักเส้นทางในเบตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัดในเส้นทางหลักเป็นอย่างดี
9. มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการ ขนส่งเป็นอย่างดีและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
10. มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ ขับรถเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ได้ สามารถแก้ไข เหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ในกรณีรถยนต์เกิดขัดข้อง
11. ตรวจสอบระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
12. แต่งกายสุภาพ สะอาด และเรียบร้อย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1. จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพี่อแสดงฐานะการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ลูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชี ของส่วนราชการ
 2. รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ลูกต้อง และท้นสมัย
 3. ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ – จ่ายเงิน เพื่อให้ การรับ”จ่ายเงินของกองทุนฯ มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการลูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
 4. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่ เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ พิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามผู้ว่าจ้างมอบหมาย

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวอับการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ด้งนี้

 1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่าง ๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคาร สถานที่ และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
 2. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับ การประชุมเป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการยองผู้บริหาร
 3. จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การ บริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
 4. ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การ ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
 5. ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของ หน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
 6. วางแผนการทำงานของตนเอง ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
 7. ประสานการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวมผลงานของทีมงาน ประสานงานกับสมาชิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลึอภายในทีมงาน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนดไว้
 8. ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเย้าใจในงานที่ รับผิดชอบ
 9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย

นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ ภายในการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดยองพัสดุ เพี่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญา ซื้อและสัญญาจ้าง
 2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ จัดทำระบบ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
 3. งานอาคารสถานที่ งานด้านพาหนะ และทรัพย์สินอื่น ๆ ของสำนักงานกองทุน
 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการพัฒนาชุมชน

ปฏิบัติในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงานส่งเสริม สนับสนุน ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนารูปแบบและวิธีการทำงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ จัดทำแผนงานโครงการ จัดทำข้อมูลสารสนเทศชุมชน ติดตาม ให้การสนับสนุนและ ประเมินผลดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๑.เฮ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้

 1. งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลไกการยับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 2. ประสานการทำงานในพื้นที่เขต และกรุงเทพมหานคร
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรืในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
 4. จัดการความรู้การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 5. ส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนในรูปแบบวิธีการต่าง ๆ
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามผู้ว่าจ้างมอบหมาย

นิติกร

 1. ปฏิบัติงานรวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาการดำเนินการทางกฎหมายต่าง ๆ แก่ คณะกรรมการ
 2. จัดทำร่างหรือแก้ไขเพิ่มเดิม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ของกองทุน
 3. การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การวินิจฉัย ปัญหากฎหมาย
 4. พิจารณาตอบข้อหารือปัญหากฎหมาย และการปฏิบัติทางกฎหมาย
 5. จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามผู้ว่าจ้างมอบหมาย

เจ้าพนักงานธุรการ

 1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการทำงาน ปฏิบัติงานตาม แนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ยัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
  ปฏิบัติงานสำนักงาน งานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล
 2. ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่องและตรวจทานหนังสือ
 3. รวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร เตรียมการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม
 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามผู้ว่าจ้างมอบหมาย

พนักงานขับรถยนต์

 1. เอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้ารายการ และเจ้าหน้าที่ในส่วนกลาง ที่มีความจำเป็นต้อง ออกไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ และดูแลรักษารถยนต์ ที่ได้รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้
 2. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
 3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจำงมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอํานวยการ

สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร รัฐประศาสนภักดี ชั้น 3 ทิศใต้ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 5 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments