Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-5 พ.ย. 2564 รวม 150 อัตรา,

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/15602/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานการเงินระดับ4
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 150
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4
ปฏิบัติงานประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2564

ด้วยธนาคารจะดำเนินการสรรหาคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2564 โดยวิธีการสรรหาคัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานการเงิน ระดับ 4

อัตราว่าง : 150 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานการเงิน ระดับ 4

4.1    อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564)
4.2    ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564) และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือ ปริญญาบัตร ระบุว่าเป็น สาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา (Major) ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ไม่ได้หมายความถึง วิชาโท หรือแขนงวิชา (Minor)) ตามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้
1)    บัญชี บัญชีด้นทุน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี บัญชีเพื่อการจัดการ การสอบบัญชี บัญชีแบบบูรณาการ บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม บัญชีการเงิน บัญชีบริหาร การตรวจสอบภายใน หรือ
2)    การเงิน การเงินการธนาคาร บริหารการเงิน การเงินธุรกิจ วิศวกรรมการเงิน การเงินประยุกต์ การเงินและการลงทุน บริหารการเงินและการธนาคาร บริหารการเงินและการคลัง การลงทุนและ การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ การจัดการ การเงิน การเงินเชิงปริมาณ การเงินและการคลัง การธนาคารระหว่างประเทศ หรือ
3)    เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการคลัง เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร การเงินและเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการเงิน ระหว่างประเทศ
4.3    เป็นผู้ที่ฝากประวัติการสมัครไว้กับธนาคารผ่านช่องทาง vwvw.irecruitbaac.com ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

คุณสมบัติทั่วไป
3.1    เพศ ชาย/หญิง
3.2    มีสัญชาติไทย
3.3    เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธใจ
3.4    เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
3.5    ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตพื่นเพืเอน ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่าน การบำบัดรักษาของราชการหรือสถานบำบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจ ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือโรคอย่างอื่นที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.6    ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3.7    ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
3.8    ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือ ออกจาก องค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
3.9    ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
3.10    ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
3.11    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
3.12    ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน


การรับสมัครและการชำระเงิน

ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านระบบ คลังข้อมูลของผู้สมัคร ของ ธ.ก.ส. ได้ที่เว็บไซต์ http://www.irecruitbaac.com (เลือกสายงานที่สนใจตำแหน่ง “พนักงานการเงิน” เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับ ผู้ที่เคยฝาก ประวัติไว้ในคลังข้อมูลผู้สมัครแล้ว ให้เปลี่ยนสายงานที่สนใจเป็นตำแหน่ง “พนักงานการเงิน” เทียงตำแหน่งเดียว เท่านั้น โดยธนาคารจะพิจารณาประวัติผู้สมัครจนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
ผู้ที่เลือกตำแหน่งพนักงานการเงิน ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ 280 บาท (สองร้อย แปดสิบบาทล้วน) และต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องก่อนไปชำระเงิน โดยพิมพ์เอกสารแบบชำระ ค่าธรรมเนียมการสอบในกระดาษ A4 ที่เว็บไซต์ http://www.irecruitpayment.com โดยไปยื่นชำระเงินที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ในเวลาทำการของธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2564 เท่านั้น ผู้ฝากประวัติที่ชำระ ค่าธรรมเนียมการสอบ ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด ธนาคารถือว่าเป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานพนักงานการเงิน ระดับ 4 เพื่อปฏิบัติงานประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2564 และสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินได้ทางเว็บไซต์ http://www.irecruitpayment.com ภายใน 2 วันทำการหลังจากการชำระเงิน ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น


การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธึ๋สอบข้อเขียน

6.1    ในการประกาศรายชื่อผู้มืสิทธลอบข้อเขียน ธนาคารจะตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครลอบ เฉพาะอายุของผู้ลมัครุ เท่านั้น ล่วนคุณลมบติด้านวุฒิการศึกษา และหนังลือรับรองการทำงาน ธนาคารจะ ดำเนินการตรวจคุณลมนัติและเอกลารต่าง ๆ ของผู้ลมัครุ ภายในวันที่ลอบสัมภาษณ์ ดังนั้น ผู้สมัครจะต้อง รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศธนาคาร รวมทั้งต้องกรอก รายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือ ตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานในการสมัครสอบนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ธนาคารจะถือว่า ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ด้นโดยจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธสอบ ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม่ใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ถือคำวินิจฉัย ของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้
6.2    ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสอบข้อเขียนพร้อมทั้งสถานที่สอบภายหลัง โดยการแจ้งเดือนผ่านข้อความ (SMS) ที่ผู้สมัครได้ให้เบอร์มือถือไว้จากการกรอกข้อมูลสมัครงาน ซึ่งธนาคาร กำหนดให้มีการสอบภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือภูมิภาค โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ซึ่งธนาคารจะแจ้งให้ทราบ ตอนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบ และธนาคารขอสงวนสิทธในการจัดห้องสอบตามที่ธนาคารเห็นสมควร และธนาคาร ขอสงวนสิทธในการจัดห้องสอบตามความเหมาะสม ผู้มีสิทธเข้ารับการสอบข้อเขียนจะอ้างสิทธิใด ๆ มิได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานการเงิน ระดับ 4

ปฏิบัติงานด้านการเงินการธนาคาร ทั้งเงินฝาก เงินกู้ตามผลิตภัณฑ์ งานรายได้จากค่าธรรมเนียม และค่าบริการ (FBI) บริการด้านการเงินการธนาคารแก่ลูกค้า และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ รักษาเงินสดในความรับผิดชอบ ตามที่กำหนดและวงเงินรวมทั้งสาขาไม่เกินกรมธรรม์ประกันภัย จัดทำและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน จัดทำ รายงานผลการดำเนินงาน ประสานงานกับบุคคลหรือส่วนงานอื่นภายในธนาคาร เพื่อสนับสนุนแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคล หรือส่วนงานภายนอกธนาคารเพื่อขยาย โอกาสทางธุรกิจ

วิชาที่สอบ

พนักงานการเงิน ระดับ 4

กำหนดให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศเข้ารับการสอบ ดังนี้
7.1    สอบข้อเขียน
1)    วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) ยกเว้น ผู้ที่มีหนังสือรับรองผลการสอบ ผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่ต้องเข้ารับการสอบวิชานี้ (100 คะแนน)
2)    สอบข้อเขียนวิชาความละเอียดแม่นยำ สอบทุกคน (50 คะแนน)
3)    สอบข้อเขียนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง สอบทุกคน (100 คะแนน)
7.2    สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนทุกคน) (100 คะแนน)
7.3    การทดสอบบุคลิกภาพ (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน)
ธนาคาร ขอสงวนสิทธึ๋ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร กรณีไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้


การพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์

8.1    ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อคัดเลือก ต้องได้คะแนนตามเกณฑ์แต่ละวิชา ดังนี้
1)    วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 โดยจะนำมาพิจารณาผลผ่าน/ใมผ่าน เท่านั้น จะไม่ลดหย่อนเกณฑ์คะแนนและจะไม่นำมาคิดเป็นคะแนนรวม
2)    วิชาความละเอียดแม่นยำ ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 และจะไม่มีการลดหย่อน เกณฑ์คะแนน
3)    วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 และจะไม่มีการลดหย่อน เกณฑ์คะแนน
8.2    การสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนทุกคน จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยจะต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 เพื่อให้ธนาคารได้พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และให้ผู้เข้ารับ การสอบสัมภาษณ์ได้แสดงถึงความพร้อมในการปฏิบัติงาน
8.4    การทดสอบบุคลิกภาพ ไม่มีผลคะแนน แต่มีการพิจารณาผลผ่าน / ไม่ผ่าน โดยธนาคาร จะทดสอบบุคลิกภาพของผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน ในวันเดียวกันกับวันที่สอบสัมภาษณ์ และจะนำผลการทดสอบ บุคลิกภาพไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการสรรหาคัดเลือก
9.    การประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก
9.1    ธนาคารกำหนดประกาศผลการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เรียงลำดับตาม
เลขประจำตัวสอบ
9.2    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก โดยเรียงลำดับจากผลคะแนนรวม การสอบ ข้อเขียน 150 คะแนน (วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งและวิชาความละเอียดแม่นยำ)โดยให้นํ้าหนักคะแนนเทียบเท่า 150 คะแนน รวมกับคะแนนสอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน รวมเป็นคะแนนรวมทั้งหมด 250 คะแนน กรณีมีผู้ผ่าน เกณฑ์ได้คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจัดลำดับโดยใช้ปัจจัยในการเรียงลำดับ ทีละปัจจัย ดังนี้
ปัจจัยที่ 1 คะแนนสอบสัมภาษณ์ โดยหากมีคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน
ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 2 เป็นลำดับถัดไป
ปัจจัยที่ 2 คะแนนรวมการสอบข้อเขียน (ยกเว้น วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป)
โดยหากมีคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 3
เป็นลำดับถัดไป
ปัจจัยที่ 3 คะแนนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ใช้สัดส่วนคะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยหากมีคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 4
เป็นลำดับถัดไป
ปัจจัยที่ 4 เลขประจำตัวสอบ
ทั้งนี้ หากธนาคารพบว่าผู้ผ่านเกณฑ์ในลำดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันทุกปัจจัย ธนาคารกำหนดให้เป็นผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด โดยใช้เลขประจำตัวสอบเป็นปัจจัยในการเรียงลำดับก่อนหลัง
ธนาคารจะพิจารณาให้ผู้ผ่านเกณฑ์ทุกคนอยู่ในบัญชีสำรองของธนาคาร โดยจะขึ้นบัญชี สำรองไว้จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2566

10.    อัตราเงินเดือน
กำหนดให้ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกได้รับเงินเดือนตามอัตราเงินเดือนขั้นด้น ของพนักงาน ระดับ 4 คือเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
11.    เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน
11.1    ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามที่ธนาคารกำหนด ทุกประการ หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ถูกต้องตามที่ธนาคารกำหนดไว้ จะไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงาน การเงิน ระดับ 4 และจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิก จ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม่ใด ๆ ทั้งสิ้น
11.2    กำหนดให้มีการพิจารณาโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานและแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์ จากบัญชีของพนักงาน ระดับ 1-3 และพนักงานบริการ ระดับ 1-3 เปลี่ยนเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4 ปีบัญชี2564 และผู้ผ่านเกณฑ์จากบัญชีของผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 เป็นพนักงานการเงินระดับ4ปีบัญชี2564 ตามลำดับก่อนทุกครั้ง เพื่อให้ทราบอัตราว่างที่แน่ชัดของส่วนงาน แล้วจึงพิจารณาแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหา คัดเลือกในบัญชีสำรองเรียงตามลำดับของการประกาศผลการสอบคัดเลือกและตามอัตราว่าง
11.3    ธนาคารจะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกเรียงลำดับตามอัตราว่างหาก ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก ไม่พร้อมที่จะไปปฏิบัติงานใน สนจ./ส่วนงานที่มีอัตราว่างในขณะนั้น จะถือว่าไม่ขอรับ การแต่งตั้งในครั้งนี้และจะนำไปต่อท้ายบัญซี(ได้เพียงครั้งเดียว) และเมื่อธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้งบัญชีสำรอง ครั้งต่อไป หากถึงลำดับแล้ว ผู้อยู่ในบัญชีไม่พร้อมหรือไม่ประสงค์ที่จะไปปฏิบัติงานในส่วนงานที่มีอัตราว่างขณะนั้น ให้ถือว่าสละสิทธและธนาคารจะตัดสิทธออกจากบัญชีสำรองและจะแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์ฯ ลำดับถัดไป
11.4    ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกต้องผ่านการตรวจสุขภาพ การทำหนังสือคํ้าประกันสืบ ประวัติตามที่ธนาคารกำหนด แสดงเอกสารข้อมูลเครดิตบู่โร เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา กยศ. กรอ. (ถ้ามี) พร้อมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 หากไม่ผ่านตามเงื่อนไขดังกล่าวจะเลิกจ้าง ทันที โดยไม่มีข้อแม่ใด ๆ ทั้งสิ้น
11.5    ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จะต้องสามารถไปปฏิบัติงานตามเวลาที่ส่วนงาน กำหนดโดยต้องอยู่ปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้น ๆในสังกัดที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3ปีทั้งนี้ หากได้รับ การเรียกตัวปฏิบัติงานประจำสาขาที่มีเวลาทำการนอกเหนือเวลาทำการปกติของธนาคาร (เวลา 8.30 – 16.30 น.) ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องยอมรับเงื่อนไขการปฏิบัติงานดังกล่าว โดยไม่มีข้อแม่ใด ๆ ทั้งสิ้น
11.6    กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากตำแหน่งที่ธนาคารกำหนดมีอัตราว่างธนาคาร ขอสงวนสิทธเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ในบัญชีสำรองที่เหลืออยู่โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการพิจารณาและเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ ตามตำแหน่งที่ว่างได้โดยไม่เรียงลำดับ
11.7    ธนาคารขอสงวนสิทธในการกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาแต่งตั้ง โดยสามารถเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม และให้ถือผลการพิจารณาของธนาคารเป็นที่สุด ไม่สามารถนำมาโต้แย้งใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

12.    เงื่อนไขการทดลองปฏิบัติงาน
กำหนดให้มีการทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และต้องมีผลการประเมิน การทดลองปฏิบัติงานจากส่วนงานด้นสังกัดเมื่อปฏิบัติงานครบ 90 วัน โดยผู้ผ่านเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงานต้องมี ผลคะแนนการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นด้นไป กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ ธนาคารจะพิจารณาให้ทดลองปฏิบัติงานเพิ่มเดิมอีก 90 วัน และจะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง เมื่อผ่านเกณฑ์โดยมีผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 จะพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง มีผลตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นด้นไป หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลอง ปฏิบัติงานเป็นครั้งที่ 2 ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม่ใด ๆ
ธนาคารขอเดือนผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างและหรือกระทำการใด ๆ ว่าสามารถ ให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ได้ และอย่าใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตก ในทุกขั้นตอน และจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญา กับผู้ที่เกี่ยวซ้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธึ๋ สมัครสอบเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำ ผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที
ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 5 พ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments