Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 พ.ย. -5 ม.ค. 2565

กรมยุทธศึกษาทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/15605/ หรือ
ตำแหน่ง: สัสดี,นักเรียนนายสิบทหารบก,ทหารกองหนุน,ทหารอาสา
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 3,080
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 พ.ย. – 5 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

กองทัพบก มีกำหนดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕โดยมีรายละเอียด ดังนี้-
๑. ประเภทการรับสมัคร
๑.๑ นักเรียนนายสิบทหารบก ผนวก ก
๑.๒ ทหารกองหนุนส่วนกำลังรบ และสนับสบุนการรบ ผนวก ข
๑.๓ ทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ผนวก ค
๑.๔ ทหารอาสา อัตรานายทหารประทวน ผนวก ง

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

สัสดี

อัตราว่าง : 80 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


นักเรียนนายสิบทหารบก

อัตราว่าง : 2500 อัตรา

อัคุณวุฒิ : ม.ปลาย


ทหารกองหนุน

อัตราว่าง : 200 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


ทหารอาสา

อัตราว่าง : 300 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

คุณสมบัติทั่วไป

 ๒.๑ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด และมีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพบก รวมทั้งยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
๒.๒ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพ หรือเทียบเท่าตามหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ
๒.๓ มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และรูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดพิกัดของร่างกาย เหมาะสมกับการเป็นทหาร ไม่มีโรคหรือความผิดปกติหรือความพิการ ซึ่งขัดต่อระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยนักเรียน นายสิบที่มีผลบังคับใช้
๒.๔ ต้องว่ายนี้าได็ไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร
๒.๕ ไม่อยู่ในสมณเพศ
๒.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
๒.๗ ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา
๒.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดย คำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
๒.๙ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ เนื่องจากความผิดหรือหนีราชการ
๒.๑๑ ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
๒.๑๒ ไม่เคยทำการทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกเข้ารับราชการทหารมาก่อน
๒.๑๓ ไม่เคยพ้นสภาพจากความเป็นนักเรียนทหารมาก่อน
๒.๑๔ ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับ ราชการทหาร ในปีที่สมัครสอบ และไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างใข้สิทธิการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
๒.๑๕ ไม่เป็นผู้เคยลูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทิน
๒.๑๖ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
๒.๑๗ ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด
๒.๑๘ เป็นผู้นับถือศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ


สัสดี

๑.๑ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปี บริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เกิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗) ดังนี้
๑.๑.๑ สำเร็จการผึเกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการผึเกวิชาทหารตาม หลักสูตรการผึเกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป โดยได้ขึ้นทะเบียนและได้นำปลดเป็นทหารกองหนุนประเภท ที่ ๑ แล้ว หรืออยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด
๑.๑.๒ เคยเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ (ทุกเหล่าทัพ) จนครบกำหนด และได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว หรือจะปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ภายใน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๑.๒ มีคุณสมบตทั่วไปตามพระราชบัญญตรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๑.๓ ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติที่มีผลบังคับใช้


นักเรียนนายสิบทหารบก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๒.๑ เป็นบุคคลพลเรือนชายมีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๒ ปีบริบูรณ์ หรือเป็น ทหารกองประจำการมีอายุไม่เกิน ๒๔ปีบริบูรณ์ นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ในปีที่ จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ (พ.ศ. ๒๕๖๕)
๒.๑.๑ ทหารกองเกิน อายุ ๑๘ ถึง ๒๒ ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗) โดยไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี ๒๕๖๕ (เกิด พ.ศ. ๒๕๔๔) ซึ่งไม่สำเร็จการผีกบักศึกษาวิชาทหาร สำหรับผู้มีอายุ ๒๒ ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. ๒๕๔๓) ต้องมี ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.๔๓) แสดงว่าผ่านการ ตรวจเลือกฯ “ร่างกายสมบูรณ์ดี” ผลการจับสลาก “ดำ” หรือ “ส่งคนร้องขอเข้ากองประจำการพอ” ไม่ต้องส่ง เข้ากองประจำการ
๒.๑.๒ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการผึเกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ (นศท.ปี ๓) ของศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือศูนย์การผีเก/หน่วย ผีเกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก อายุ ๑๘ ถึง ๒๒ ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗) ต้องแสดงหลักฐานสมุดประจำตัวทหารกองหนุน หรือหนังสือสำคัญ (แบบ สด.๘) เท่านั้น สำหรับผู้ที่ขอคะแนน เพิ่มพิเศษจะต้องแสดงหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงหลักฐานการสำเร็จการผีกบักศึกษาวิชาทหาร ตามข้อ ๕.๑ ในประกาศรับสมัคร
๒.๒ ทหารกองประจำการทุกเหล่าทัพ (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗) ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ไม่มี ผลกระทบต่อการปรับย้ายของหน่วยต้นสังกัด และเวลารับราชการทหารกองประจำการ
๒.๓ พลอาสาสมัคร (ประจำการ)ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน ๒๔ปีบริบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗)
๒.๔ อาสาสมัครทหารพรานชาย ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗)
๒.๕ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ที่ปลดจากทหารกองประจำการ (ทุกเหล่าทัพ) มีอายุ ไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗)
๒.๖ เป็นโสดและไม่เคยมีภรรยา หรือ สัมพันธ์กับหญิงอื่นฐานะสามีภรรยามาก่อน (เว้นบุคคลตามข้อ ๑.๒ ถึง ๑.๕)
๒.๗ มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็น นายทหารสัญญาบัตร หรือ นายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยการเกิดก็ได้ในกรณีที่ ปู หรือ ย่า, ตา หรือ ยาย ของผู้สมัครสอบคัดเลือก มีสัญชาติอื่น ซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใข้หลักฐานเพิ่มเดิมในการรับสมัครดังต่อไปนี้
๒.๗.๑ สูติบัตรของบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี หรือ
๒.๗.๒หนังสือรับรองการเกิดของบิดาหรือมารดา แล้วแต่กรณีจากนายทะเบียนท้องถิ่น
๒.๘ ไม่เคยทำการทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบมาก่อน
๒.๙ ไม่เคยพ้นสภาพจากความเป็นนักเรียนนายสิบ


ทหารกองหนุน

๑.๑ มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เกิดระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗) นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร โดยจะต้องสมัครในเหล่าที่ตนเองเคยรับราชการ เป็นทหารกองประจำการมาเท่านั้น
๑.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบล้วนการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ และฉบับที่แกิไขเพิ่มเดิม
๑.๓ มีสัญชาติไทยและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร สัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ก็ได้


ทหารอาสา

๑.๑ เพศชาย
๑.๒ เป็นกำลังพลสำรองและทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
๑.๒.๑ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีบรรจุกำลังของหน่วย ตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการเตรียมพล พ.ศ. ๒๕๑๕
๑.๒.๒ กำลังพลสำรอง ตามกฎหมายว่าด้วยการอัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ที่มีการบรรจุในบัญชีบรรจุกำลังตามกฎหมายว่าด้วยกำลังพลสำรอง
๑.๒.๓บุคคลที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ถึง๕ ที่ได้ ดำเนินการขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดเป็นนายทหารกองหนุนเรียบร้อยแล้ว
๑.๒.๔ทหารกองประจำการ ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการ และได้เข้ารับราชการ ในกองประจำการจนกว่าจะครบกำหนดและปลดออกจากกองประจำการ ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๑.๓ การกำหนดอายุของผู้สมัครสอบคัดเลือก ดังนี้
๑.๓.๑ ตำแหน่งพลขับรถต้องอายุระหว่าง ๒๒ ปีบริบูรณ์ ถึง ๒๕ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.
๒๕๔๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓) นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และต้องมีใบอนุญาตขับชี่รถยนต์ด้วย
๑.๓.๒ตำแหน่งนอกจากข้อ ๒.๓.๑ ต้องมีอายุระหว่าง ๑๘ ปีบริบูรณ์ ถึง ๒๕ ปี บริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๗) นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

วิชาที่สอบ

สัสดี

แบ่งเป็น ๒ ชั้นตอน โดยใช้พื้นที่ในกองทัพภาคที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ มีรายละเอียด ดังนี้
๒.๑ การสอบชั้นที่ ๑
๒.๑.๑ การสอบภาควิชาการ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๒.๑.๒สถานที่สอบตามที่ผู้สมัครสอบเลือกไวิในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ ถึง ๔
๒.๒ การสอบชั้นที่ ๒
๒.๒.๑การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, สัมภาษณ์, ตรวจโรค และตรวจประวัติ อาชญากรรม ระหว่างวันที่ ๒๘ ก.พ. – ๔ มี.ค. ๖๕
๒.๒.๒สถานที่สอบตามที่ผู้สมัครสอบเลือกไวิในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ ถึง ๔


นักเรียนนายสิบทหารบก

แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน โดยใช้พื้นที่ในกองทัพภาคที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ มีรายละเอียด ดังนี้
๔.๑ การสอบขั้นที่ ๑
๔.๑.๑ การสอบภาควิชาการ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔
๔.๑.๒สถานที่สอบตามที่ผู้สมัครสอบเสือกไวิในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ ถึง ๔
๕.๒ การสอบขั้นที่ ๒
๖.๒.๑การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, สัมภาษณ์, ตรวจโรค และตรวจประวัติ อาชญากรรม ระหว่างวันที่ ๒๘ ก.พ. – ๔ มี.ค. ๖๕
๖.๒.๒สถานที่สอบตามที่ผู้สมัครสอบเลือกไว่ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ ถึง ๔


ทหารกองหนุน

แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน โดยใช้พื้นที่ในกองทัพภาคที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ มีรายละเอียด ดังนี้
๓.๑ การสอบขั้นที่ ๑
๓.๑.๑การสอบภาควิชาการ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๓.๑.๒สถานที่สอบตามที่ผู้สมัครสอบเลือกไวิในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ ถึง ๔
๓.๒ การสอบขั้นที่ ๒
๓.๒.๑การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, สัมภาษณ์, ตรวจโรค และตรวจประวัติ อาชญากรรม ระหว่างวันที่ ๒๘ ก.พ. – ๔ มี.ค. ๖๕
๓.๒.๒สถานที่สอบตามที่ผู้สมัครสอบเลือกไว่ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ ถึง ๔


ทหารอาสา

แบ่งเป็น ๒ ชั้นตอน โดยใช้พื้นที่ในกองทัพภาคที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ มีรายละเอียด ดังนี้
๒.๑ การสอบชั้นที่ ๑
๒.๑.๑ การสอบภาควิชาการ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๒.๑.๒สถานที่สอบตามที่ผู้สมัครสอบเลือกไวิในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ ถึง ๔
๒.๒ การสอบชั้นที่ ๒
๒.๒.๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, สัมภาษณ์, ตรวจโรค และตรวจประวัติอาชญากรรม ระหว่างวันที่ ๒๘ ก.พ. – ๔ มี.ค. ๖๕
๒.๒.๒สถานที่สอบตามที่ผู้สมัครสอบเลือกไวิในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ ถึง ๔

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. – 5 ม.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมยุทธศึกษาทหารบก

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments