Categories
breaking news

ก.พ. ประกาศกำหนดการสอบ ภาค ก. ก.พ. 2564

ก.พ. ประกาศกำหนดการสอบ ภาค ก. ก.พ. 2564

ลิงค์: https://ehenx.com/15613/ หรือ
เรื่อง:


ก.พ. ประกาศกำหนดการสอบ ภาค ก. ก.พ. 2564

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดการสอบเพี่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจะประกาศกำหนดการสอบให้ทราบภายใน วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห้งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงาน ก.พ. ซึงกำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ และวันอาทิตย์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และสำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ http://job2.ocsc.go.th ทั่งนี้ กำหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C0VID-19) และข้อกำหนดของทางราชการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ประกาศ ณ วันที่law) ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

แหล่งที่มา

Comments

comments