สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-3 ต.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

สภากาชาดไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/15456/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 3 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สภากาชาดไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นบุคลากรชั่วคราวเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ด้วยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งข้นเพื่อจ้างบุคคล เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สภากาชาดไทย จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่พัสดุ

2.1    ไม่จำกัดเพศ อายุ 24- 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2.2    หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
2.3    วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการจัดการ สาขาการเงิน บัญชี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.4    มีความรู้ งานพัสดุเบื้องตัน และทักษะในการทำงานจัดชื้อและพัสดุ
2.5    หากมีประสบการณ์ในการทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2.6    มีความรู้ด้านพัสดุ สภากาชาดไทยและภาครัฐ
2.7    มีความรู้งานกฎหมาย โดยเฉพาะด้าน IT และมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ IT เบื้องต้น
2.8    มีความรู้ ทักษะที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่จัดทำ จัดเตรียมเอกสารตามกระบวนการงานจัดซื้อ/จ้าง/เข่า งานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT (ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา และ วิธีพิเศษ) จัดทำใบสั่งจ้าง ร่าง-จัดบันท็กข้อความ คำสั่ง จดหมายที่เกี่ยวข้องในงานจัดซื้อ และร่าง-จัดทำงานสัญญา ตรวจสอบและลงรับสินทรัพย์เข้าระบบ ตรวจสอบ ตรวจนับ งานจำหน่าย และจัดทำรายงานคุรุภัณฑ์ประจำปี 1.2 งานในหน้าที่ของตำแหน่ง
ด้านปฏิบัติการ
–    ปฏิบัติงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ/จ้าง/เข่า ด้าน IT ด้วยวิธีการต่างๆ ตามระเบียบ สภากาชาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ
–    ร่างและจัดทำสัญญาจัดซื้อ/จ้าง/เช่า จัดทำคำสั่งและหนังสือ บันทึกย่อ โต้ตอบในส่วน งานจัดซื้อเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน
–    ประสาน Vender หาข้อมูลวิเคราะหํเทียบความคุ้มค่า สรุปให้ความเห็นในงานเพื่อเสนอ ต่อผู้บังคับบัญชา
–    งานตรวจสอบ-ลงทะเบียนรับพัสดุ งานเก็บรักษา บำรุงซ่อมแซม นำส่ง ในงานพัสดุ ที่เกี่ยวกับงานอาคารสถานที่ ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีสภาพดีต่อการใช้งาน
–    ช่วยสนับสนุนงานคุมทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ
–    ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจนับพัสดุประจำปี – งานตัดจำหน่าย
ด้านการจัดสรรทรัพยากรหรืองบประมาณ
–    การทำงานโดยตระหนักถึงความคุ้มค่า ในการนำใช้งบประมาณ และทรัพยากรอย่าง สมเหตุสมผล คุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในงาน ด้านบริการ
–    ประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการ หรือช่วยเหลือใน ด้านที่ตนรับผิดชอบ
1.3    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
–    จัดทำเอกสารในงานตามกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ในแต่ละประเภทที่ได้รับมอบหมาย
–    ปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดซื้อ / จ้าง / เช่า จัดทำใบสั่งจ้าง จัดทำร่างสัญญา ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ สภากาชาดไทย
–    ประสานงาน นัดหมาย Vender และจัดทำรายการข้อมูลจัดกลุ่มแต่ละประเภทของคู่ค้า
–    จัดหาข้อมูลเทียบราคาให้งานที่ต้องหาข้อมูล หาบริษัทคู่เทียบ หาบริษัทคู่ค้าใหม่ที่ดีกว่า หรือเทียบเท่า
–    ปฏิบัติงานพัสดุ ตรวจรับพัสดุนำเข้าให้ถูกต้องตามระเบียบงานพัสดุๆ
–    งานตรวจรับ เก็บรักษา และบันทึกการเบิกใช้วัสดุคงคลัง สนับสมุนการจัดทำทะเบียนคุม สินทรัพย์ของหน่วยงาน
–    งานตรวจสอบสินทรัพย์ ทำการลงรับ-ตัดสินทรัพย์ในระบบ ตรวจนับ งานตัดจำหน่าย
จัดทำรายงานพัสดุประจำปี
–    ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในงานที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สภากาชาดไทย  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 3 ต.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สภากาชาดไทย

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments