สวรส.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-15 ต.ค. 2564

สวรส.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-15 ต.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สวรส.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/15455/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สวรส.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)ที่ ๔๖ /๒๕๖๔

เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือ เจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส

ตามที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยขน์ต่อสถาบันในการคัดเลือก ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าดำรงตำแหน่ง จึงให้ขยายเวลารับสมัครต่อไปอีก โดยกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติ ของผู้สมัครตามที่ได้ประกาศไปแล้ว รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(1) ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าในสาขาวิชาการบัญชี การเงิน การบริหาร การจัดการ การธนาคาร หรือคุณวุฒิอื่นที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับ หน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการพัสดุภาครัฐ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และโปรแกรมระบบการบริหารพัสดุหรือโปรแกรม ที่เกี่ยวข้อง
(3) มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุภาครัฐอย่างน้อย 5 ปี โดยจะต้องได้ใช้งานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-Gp) อย่างน้อย 2 ปี หรือ 5 โครงการ
(4) มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) (5) มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
(6) มีการพัฒนาตนเองและศึกษา ค้นคว้าหาความรู้/ข้อมูลใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงระบบงาน ด้านการพัสดุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(7) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส รอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ และสามารถ ตรวจสอบประวัติได้
(8) มีทักษะในการสื่อสาร มีบุคลิกภาพ การควบคุมอารมณ์ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใซ้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการจัดหา พัสดุ ร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้างและการบริหารพัสดุ ตลอดจนให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านพัสดุให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. หน้าที่ความรับผิดขอบหลัก
๒.๑ จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งการจ้างออกแบบและควบคุมงาน การจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งบันทึกการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและ/หรือโปรแกรมบริหารพัสดุของ สวรส. เพื่อให้มีพัสดุที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานและ มีข้อมูลในการติดตามตรวจสอบ และเพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
๒.๒ จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลประกอบการสั่งซื้อสั่งจ้าง และจัดทำร่างสัญญาซื้อสัญญาจ้าง เพื่อเป็นการกำกับให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาและระเบียบ
๒.๓ ประกาศราคากลางตามที่กฎหมาย และระเบียบกำหนด
๒.๔ จัดเตรียมเอกสารและประสานการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้การตรวจรับพัสดุเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย แจ้งการปรับและสงวนสิทธการปรับ เพื่อกำกับดูแลให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างปฏิบัติให้เป็นไปตาม สัญญาและระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
๒.๕ เก็บรักษา ดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๒.๖ จัดทำทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ การเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและ เอกสารที่เกี่ยวกับพัสดุ การจำหน่ายพัสดุที,ชำรุด เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
๒.๗ ตรวจสอบพัสดุคงคลังและจำหน่าย/ตัดบัญชีพัสดุที่ชำรุดหรือหมดอายุการใช้งานหรือ หมดความจำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ พร้อมทั้งยืนยันความลูกต้องของสถานะพัสดุคงคลัง
๒.๘ วางแผนการจัดชื้อจัดจ้าง ขั้นตอน และแนวทางการดำเนินการจ้างซ่อมแชมการบำรุงรักษา พัสดุครุภัณฑ์ เพื่อให้ได้พัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้และหน่วยงานต่างๆ ได้อย่าง รวดเร็ว และทันเวลา
๒.๙ จัดทำหนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน
๒.๑๐ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐาน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพัสดุ และ รวบรวมข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
๒.๑๑ จัดทำรายงานต่างๆ และทะเบียนคุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุให้ถูกต้อง ทันเวลา
๒.๑๒ ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงงานที่รับผิดชอบแก่หน่วยงาน หรือผู้เกี่ยวข้องได้ ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
๒.๑๓ ร่วมหรือศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวางแผ่นในการพัฒนาระบบงานและแก้ไข ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ
๒.๑๔ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวรส.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ประกอบการสมัครมาที่ หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี11000 ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 – 15 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.028329265

ดาวน์โหลดไฟล์ “สวรส.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments